قرارداد

وقتی شما بستنی می خرید، بلیط سفارش می دهید یا اطاق هتل رزرو می کنید، یک قرارداد تنظیم کرده اید.  از اینرو خوب است از مقررات خرید اطلاع داشته باشید. 


مثلاً فروشنده نمی تواند بعداً قیمتی که توافق کرده اید را تغییر دهد.
شما بایستی به سن قانونی رسیده باشید
برای تنظیم قرارداد بایستی سن شما بالای 18 سال باشد. سه استثناء وجود دارد:

  • اگر والدین یا قیم شما با تنظیم قرارداد موافقت کرده باشند.
  • اگر شما به سن 16 سالگی تمام رسیده باشید می توانید با پولی که خودتان کسب کرده باشید، خرید کنید.
  • اگر قبل از رسیدن به سن 18 سالگی از خودتان خانه داشته باشید می توانید برای خانۀ خود خرید کنید.

پول کالاها باید نقداً پرداخت شود. برای خرید اعتباری بایستی سن شما بالای 18 سال باشد یا قرارداد توسط قیم شما تأیید شده باشد. خرید در برابر صدور فاکتور خرید اعتباری محسوب می شود.
قبل از خرید شرایط قرارداد را بخوانید
همیشه قبل از خرید شرایط قرارداد را بخوانید. فروشنده بایستی قبل از خرید در مورد شرایط به شما اطلاع رسانی کند. ولی معمولاً چه قرارداد را خوانده باشید چه نخوانده باشید در برابر قرارداد تعهد دارید.
شرایط نامعقول قرارداد برای شما تعهدآور نیستند
یک قرارداد نبایستی دارای شرایطی باشد که مغایر قانون خرید مصرف کنندگان یا سایر قوانین تعهدآور حفاظت از مصرف کنندگان باشد. به این شرایط نامعقول قرارداد گفته می شود. اگر یک فروشنده در شرایط خود بنویسد که شما در مدت یک سال می توانید شکایت کنید این مخالف قانون خرید مصرف کنندگان است که می گوید شما حق دارید در مدت سه سال شکایت کنید. یک چنین شرطی صِدق نمی کند.

استثناء در موردی است که شما از یک شخص حقیقی خرید کنید. در اینگونه موارد قانون خرید صِدق می کند و شما دو نفر خودتان شرایط خرید را تعیین می کنید. (لینک مقاله "خرید از شخص حقیقی/ قانون خرید")
شما لازم نیست برای کالاهایی که سفارش نداده اید پولی بپردازید
برای آنکه یک خرید یا قراداد صِدق کند بایستی شما آنرا قبول کرده باشید. اگر کالاهایی دریافت کنید که سفارش نداده اید موظف به پرداخت آنها نیستید. ولی حق ندارید کالاها را نزد خود نیز نگهدارید.
اگر فروشنده قانون را رعایت نکند
اگر به یک فروشنده برخورد کردید که از شرایط نامعقول قرارداد استفاده می کند می توانید از او به اداره حمایت از مصرف کنندگان شکایت کنید.

 

Tipsa om sidan