حراج

حراج و سایر واژه های مشابه انتظاراتی در مورد اوکازیون های فوق العاده خوب را ایجاد می کند. از اینرو شرکتها بایستی هنگام کاربرد اینگونه اصطلاحات احتیاط کنند. 

برای آنکه یک فروشگاه بتواند نظر مشتری های خود را با حراج در بازاریابی خود جلب کند بایستی واجد چندین شرط باشد:

  • فروش حراجی بایستی شامل کالاها و خدماتی باشد که در مجمعۀ عادی اجناس فروشگاه وجود داشته باشند.
  • حراج بایستی در مدت محدودی ادامه یابد.
  • قیمتها بایستی بطور قابل ملاحظه ای از قیمتهای عادی کالاها وخدمات فروشگاه کمتر باشند.

اگر احساس می کنید که یک شرکت از حراج به شیوۀ غلطی استفاده می کند می توانید با یک گزارش مراتب را به ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان اطلاع دهید. (لینک)

اگر از حراجی خرید می کنید

اغلب اوقات در فروشگاهها می نویسند "جنس حراجی تعویض نمی شود"، که می تواند به آسانی  باعث سوء تفاهم شود. اگر کالای حراجی عیب و نقصی داشته باشد می توانید شکایت کنید، دقیقاً همانطور که حق دارید در مورد اجناس معیوب از مجموعۀ عادی کالاها شکایت کنید. منتها فروشگاه برای آن کالا "حق تعویض" قائل نمی شود.