تعمیرگاه خودرو

هنگامی که زمان سرویس خودرو فرا می رسد می توانید آزادانه تعمیرگاه انتخاب کنید. اما در مواقع ضمانت خودرو نو یا خرابی های دیگری که مشمول ضمانت می شوند می بایست تعمیرگاه صحیح را انتخاب کنید.

بازار تعمیر خودرو بازاری آزاد است. به این معنی که می توانید به هر تعمیرگاهی که مایلید مراجعه کنید. تعمیرگاه ها به دو نوع تعمیرگاه های رسمی و تعمیرگاه های همه نوعه تقسیم شده اند. یک تعمیرگاه رسمی تعمیرگاهی است که بر روی فقط اتوموبیل شما تخصص دارد در حالی که یک تعمیرگاه همه نوعه تعمیرگاهی غیر وابسته به مارک است و مارکهای اتوموبیل متعددی را میپذیرد.

در شاخه شغلی خودرو، اداره مصرف کنندگان در همکاری با اتحادیه سراسری شاخه ی شغلی خودرو(ام ار اف) و انجمن تعمیرگاه های خودرو سوئد (اس اف و اف) شرایط  تعمیر خوبی را برای شما بعنوان مصرف کننده تنظیم نموده است،  که در اساس خود بر روی حقوق مصرف کنندگان بنا شده است. این ایده خوبی است که تعمیرگاهی را انتخاب کنید که پیروی از این شرایط تعمیر را پذیرفته است.

برخی شرایط برای معتبر بودن ضمانت

ضمانت خودرو جدید و تعمیرانی که مشمول ضمانت می شود بصورت کامل توسط صادر کننده ضمانت هدایت می شود، به عبارت دیگر در اینجا دیگر نمی توان آزادانه تعمیرگاه انتخاب کرد. شرایطی که برای اعتبار ضمانت احتمالی خودرهای و نو وجود دارد این است که تعمیرگاه می بایست تعمیر را بصورت حرفه ای انجام داده، پروتوکل سرویس و دستورالعملهای تعمیراتی  تولید کننده خودرو را دنبال کند و همچنین از قطعات اوریژینال استفاده نماید. یک قطعه اوریژینال می تواند یا قطعه ای باشد که از تولید کننده خودرو آمده باشد و یا قطعه ای که توسط یک شرکت تولید کننده غیر وابسته به یک مارک مشخص تولید شده باشد. شرطی که بتوان یک قطعه را اوریژینال نامید به این معنی است که آن قطعه دارای کیفیت مشابه و یا بهتری در مقایسه با قطعه تولید کننده خودرو باشد.

تعمیرگاه خودرو می بایست دارای شرایط زیر باشد

شما بعنوان مصرف کننده  بهنگام سفارش سرویس  یا تعمیر خودرو خود در نزد یک تعمیرگاه خودرو دارای حمایتی در چهارچوب قانون حمایت از مصرف کنندگان هستید. اجرای این قانون توسط تعمیرگاه های خودرو اجباری است و نمی تواند از طریق هیچ قراردادی لغو شود.  حمایت قانونی به این معنی است که تعمیرگاه می بایست:

۰ کار را بصورت حرفه ای انجام دهد، به عبارت دیگر کار را بصورتی به انجام برساند که بصورت معمول توسط یک فرد حرفه ای معنبر صورت می گیرد و به دستورالعملهایی که از سوی تولید کننده برای خودرو اعلام شده است عمل شود.
۰ اطمینان حاصل نماید که فردی که کار را انجام می دهد دارای صلاحیت و تحصیلات مورد نیاز است.
۰ منافع شما را حفظ کند و با شما تبادل نظر کند تا سوء تفاهمیایجاد نشود.
۰ اجناسی را که جهت انجام کار لازم است را در دسترس قرار دهد، چنانچه قرارداد دیگری با هم نداشته باشید.
۰ در صورتی که در حین کار نیاز به انجام تعمیرات اضافه بوجود آمد به شما اطلاع رسانی کند.
۰ چنانچه انجام خدماتی  فایده منطقی برایتان ندارد نسبت به عدم انجام آن به شما توصیه کند. این حتی در زمانی که کار    کار در شرف انجام است نیز صدق می کند. چنانچه این شرایط وجود نداشته باشد تعمیرگاه حق دریافت دستمزد را  
   ندارد.

تعمیرات
چک لیست برای زمانی که خودرو را برای تعمیر تحویل می دهید


۰ تقاضای دریافت یک کپی کتبی از پروتوکل کاری که کارکنان تعمیرگاه تنظیم می کنند نمایید. این قرارداد کتبی میان شما و تعمیرگاه خودرو خواهد بود. 

۰ اطمینان حاصل کنید که نظرات شما در پروتوکل موجود باشد. چنانچه تعمیر در رابطه با یک صدمه بیمه ای است می    بایست درج شده باشد که شما به ضمانت یا رفع اشکال ارجاع می دهید.
۰ اگر نرخ ثابت، نرخ حدودی و یا مخارج متغیر است تقاضای دریافت اطلاعات کتبی در مورد قیمت کار کنید.
۰ در صورتی که برای مشخص کردن نرخ کار نیاز به عیب یابی وجود دارد درخواستکنید که قبل از انجام کار با شما
   تماس گرفته شود.
۰ بپرسید که از چه موادی استفاده خواهد شد و اینکه آیا قطعات مورد استفاده اوریژینال است.
۰ در مورد آلترناتیوهای دیگر برای تعمیرات و همچنین در مورد خطر پیش آمدن خرابی های دیگر بپرسید.
۰ اطمینان حاصل کنید که زمان تحویل خودرو به تعمیرگاه و نیز برآورد زمان انجام کار بصورت کتبی ثبت شود.
۰ خودرو را از اجناس با ارزش خالی کنید و اطمینان حاصل کنید که کارمندان تعنمیرگاه یادداتش نمایند که خودرو به
   چه صورتی نگاهداری می شود.
۰ مشخصات تماس خود را بنویسید و دقت کنید که هم شما و هم کارمندی که خودرو را تحویل می گیرد در زیر برگه
    سفارش را امضا کنید.

سرویس

چک لیست برای زمانی که خودرو جهت سرویس تحویل می دهید

۰ اطلاع کسب کنید که چه تعمیرگاه هایی می توانند خودرو شما را جهت سرویس بپذیرند.
۰ از تعمیرگاه های مختلف قیمتشان را جویا شوید.
۰ از تعمیرگاه خدور بپرسید که چه سرویسی قرار است انجام شود و اینکه آیا آنها به دستورالعمل ها و برنامه سرویس 
   تولید کننده خودرو عمل می کنند.
۰ نگاه کنید که مهری در کتابچه سرویس خودرو زده شود. اگر سرویس دیجیتال است بخواهید که یک پرینت از آنچه که     وارد سیستم شده به شما داده شود.
۰ تقاضای یک کپی از پروتوکل سرویس کنید. در این صورت مدرکی دارید که سرویس انجام شده است.
۰ اگر دارای ضمانت خودرو نو هستید اطمینان حاصل کنید که فهرستی از قطعات خودرو، مایعات، تجهیزات و بروز ‌‌ 
   رسانی نرم  افزارهایی که در زمان سرویس در دسترس بوده است در پروتوکول سرویس ثبت شود.
۰ همه مدارک را پس انداز کنید چون دارای ارزش هستند و می توانند جهت انجام یک اقدام ضمانتی احتمالی مورد
   ن