انتخاب دندانپزشک

اگر به دندانپزشک نیاز داشته باشید ممکن است انتخاب دندانپزشک برایتان دشوار باشد، یا اینکه نمی دانید چقدر هزینه خواهد داشت. درمانهای مختلفی وجود دارد که هزینه های مختلفی دارند.  


در سوئد حق دارید دندانپزشک یا پرستار بهداشت دهان و دندان را خودتان انتخاب کنید. شما می توانید درمانگاه دندانپزشکی همگانی یا یک دندانپزشک خصوصی انتخاب کنید. تقریباً همۀ کودکان و نوجونان به دندانپزشکی همگانی مراجعه می کنند.

هزینۀ دندانپزشکی را جویا شوید
برخلاف درمان پزشکی اغلب بایستی بیشترین بخش هزینۀ دندانپزشکی را خودتان پرداخت کنید. از اینرو خوب است جویا شوید هزینۀ دنداپزشکی چقدر خواهد شد. قبل از ملاقات سئوال کنید تا یک قیمت تقریبی دریافت کنید. همیشه در اتاق انتظار باید یک لیست قیمت وجود داشته باشد. برخی از مطب های دندانپزشکی در اینترنت نیز لیست قیمت دارند. قیمت های مطب های مختلف می تواند متفاوت باشد.

اگر دندانپزشکی اضطراری نیاز داشته باشید گرانتر است.
اگر مستقیماً کمک نیاز داشته باشید، که خدمات دندانپزشکی اورژانسی نامیده می شود، اغلب گرانتر از ملاقات با تعیین وقت قبلی است. در اغلب موارد نیز فقط اضطراری ترین ناراحتی معاینه و درمان می شود.

خدمات دندانپزشکی رایگان برای کودکان و نوجوانان
برای کودکان مراجعه به دندانپزشک یا پرستار بهداشت دهان و دندان رایگان است. خدمات دندانپزشکی رایگان تا سن 19 سالگی ادامه دارد. در برخی نقاط بیشتر از این رایگان است. این به محل زندگی شما بستگی دارد.

حق بازپس گرفتن پول
اگر در کشور دیگری در محدودۀ اتحادیه اروپا یا در ایسلند، نروژ و لیختن اشتاین خدمات دندانپزشکی دریافت کنید، حق دارید از صندوق بیمه های اجتماعی پول پس بگیرید. در اینصورت همان مقررات دندانپزشکی سوئد صِدق می کنند مشروط برآنکه شما در سوئد استحقاق دریافت این خدمات را می داشتید. ولی شما باید خودتان مخارج دندانپزشکی را بپردازید و بعداً پول خود را پس بگیرید. چنین امکانی برای سایر نقاط جهان وجود ندارد. در اینگونه موارد باید قیمت کامل را بپردازید.

حق و حقوق شما هنگامی که به خدمات دندانپزشکی نیاز دارید
در راهنمای خدمات درمانی 1177 می توانید مطالب بیشتری در مورد دندانپزشکی و حق و حقوقتان را بخوانید. می توانید در مورد آنچه که مشمول سقف حداکثر هزینۀ درمانی است مطالبی بخوانید. می توانید نرخ ها و مطب ها را با هم مقایسه کنید. می توانید بخوانید اگر استطاعت رفتن به دندانپزشک را ندارید، چکار می توانید بکنید.

Mer information om rättigheter och tandvård på 1177 Vårdguidens webbplats