قانون خرید

اگر کالایی را از یک شخص حقیقی خریداری کنید یا خودتان کالایی را به یک شخص حقیقی بفروشید قانون خرید مصرف کنندگان صِدق نمی کند. 

قانون خرید تعهدآور نیست. مفهوم این امر آنست که خریدار و فروشنده می توانند توافق هایی کنند که در قانون وجود نداشته باشد.

شما حق پشیمانی ندارید
شما نمی توانید آنطور که هنگام خرید از شرکت می توانستید، پشیمان شوید. برای آنکه حق پشیمانی صِدق کند بایستی شما و فروشنده قبل از خرید در مورد آن با هم به توافق رسیده باشید.
عیب و نقص کالا
در درجۀ نخست قرارداد است که تعیین می کند آیا کالایی عیب و نقص دارد یا نه. مثلاً فروشنده می تواند خود را از مسئولیت عیب و نقص کالا مبرا کند. اگر کالا دست دوم باشد این امری عادی است.

اما کالا می تواند در عین حال در موارد زیر معیوب باشد

  • کالا مطابق گفته های فروشنده نباشد
  • کالا مثلاً با توجه به قیمت آن، در وضعیت بسیار بدتری از آنچه شما تصور می کردید باشد
  • فروشنده عیب و نقص مهمی را که از آن اطلاع داشته برای شما تعریف نکرده باشد

از کالای معیوب شکایت کنید
خریدار بایستی از کالای معیوب ظرف مدت معقولی پس از آنکه عیب را کشف کرده یا می بایست کشف کرده باشد، شکایت کند. یعنی خریدار به فروشنده اطلاع می دهد که کالا معیوب است و دلایل خود برای معیوب بودن کالا را تعریف می کند. شما بعنوان خریدار دو سال پس از خرید حق شکایت در مورد کالا را از دست می دهید.

درصورت معیوب بودن کالا خریدار می تواند

  • از فروشنده بخواهد که رفع عیب کند یا کالای مشابهی به او تحویل دهد. در خرید خصوصی وجود کالای هم ارزش برای تحویل غیرعادی است.
  • کسر قیمت درخواست کند.
  • خرید را فسخ کند.

اگر فروشنده در مدت معقولی نتواند رفع عیب کند یا کالای جدیدی تحویل دهد شما می توانید کسر قیمت درخواست کرده یا خرید را فسخ کنید. برای آنکه شما بعنوان خریدار بتوانید خرید را فسخ کنید بایستی عیب و نقص کالا برای شما اهمیت زیادی داشته باشد.

شما بعنوان خریدار حق دارید بایت مخارج ناشی از عیب و نقص کالا غرامت نیز دریافت کنید.
تحویل کالا
کالا بایستی در تاریخی که خریدار و فروشنده باهم توافق کرده اند تحویل داده شود. اگر تاریخی برای تحویل تعیین نکرده اید کالا بایستی ظرف مدت معقولی از تاریخ تنظیم قرارداد تحویل داده شود. البته فروشنده هیچ تعهدی ندارد که کالا را قبل از پرداخت توسط خریدار، تحویل دهد.

اگر کالا دیر تحویل داده شود یا اصلاً تحویل داده نشود خریدار می تواند

  • فروشنده را ملزم به اجرای خرید ئ تحویل کالا نماید یا گاهی اوقات خرید را فسخ کند.

شما بعنوان خریدار حق دارید بایت مخارج ناشی از تأخیر در تحویل کالا غرامت نیز دریافت کنید.
وظایف خریدار
خریدار موظف است قیمتی را خریدار و فروشنده در قرارداد توافق کرده اند، پرداخت کند.

اگر خریدار به وظایق خود عمل نکند فروشنده حق دارد

  • در خرید پایداری کند و پرداخت مطالبه کند یا گاهی اوقات خرید را فسخ کند.

شما بعنوان فروشنده حق دارید بایت مخارج ناشی از تأخیر در پرداخت غرامت نیز دریافت کنید.
وظیفۀ فروشنده و خریدار در نگهداری از کالا
در قانون خرید مقرراتی وجود دارد مبنی بر اینکه هردو خریدار و فروشنده وظیفۀ موسوم به نگهداری از کالا را بر عُهده دارند. یعنی اگر خریدار کالایی را به موقع تحویل نگیرد، فروشنده باید از جانب خریدار از کالا مراقبت کند. همین امر در مواردی که خریدار کالا را تحویل گرفته ولی به دلایلی می خواهد کالا را به فروشنده بازگرداند نیز صِدق می کند. تا زمان انجام اینکار خریدار باید از جانب فروشنده از کالا مراقبت کند.
اگر فروشنده و خریدار با هم به توافق نرسند
اگر شما و شخص حقیقی دیگر به توافق نرسیدید به دادگاه مراجعه کنید. اگر یک اختلاف در دادگاه عمومی رسیدگی شود دادگاه هزینۀ درخواست اخذ می کند و شما ممکن است مجبور شوید مخارج دادرسی را پرداخت کنید.

متن کامل قانون خرید در وبسایت پارلمان سوئد وجود دارد (لینک).