هزینه کارت

وقتی با کارت بانکی یا کارت اعتباری پرداخت می کنید شرکتها حق ندارند بابت پرداخت با کارت هزینه ای اخذ کنند. 


یک شرکت حق ندارد وقتی شما با کارت بانکی یا کارت اعتباری پرداخت می کنید، مثلا ًکارت ویزا یا ماسترکارت، هزینه ای اخذ کند. برای آنکه اخذ یک کارمزد اداری قانونی باشد بایستی شامل همۀ شیوه های پرداختی باشد که شرکت عرضه می کند، نه فقط وقتی با کارت پرداخت می شود.
شرکتها حق دارند شیوۀ پرداخت را تعیین کنند
یک شرکت حق دارد شیوۀ پرداخت خود را که به مصرف کننده عرضه می کند خود انتخاب کند. شرکت می تواند مثلاً انتخاب کند که شما برای خرید بیش از یک مبلغ معین، مثلاً بیش از 50 یا 100 کرون، با کارت بانکی یا کارت اعتباری پرداخت کنید.
در برخی موارد شرکت حق دارد هزینۀ کارت اخذ کند
اگر در اینترنت از شرکتی خرید کنید که در خارج از کشور است ولی برای مشتریان سوئدی خود کالا عرضه می کند، در اغلب موارد قوانین سوئد صِدق می کنند. شرکتی که در خارج از کشور است در برخی موارد حق دارد هزینۀ کارت اخذ کند ولی این به قوانین آن کشور بستگی دارد.
خرید سفر از وبسایت یک شرکت هواپیمایی
در برخی موارد اگر شما پرداخت با کارت را انتخاب کنید، شرکت هواپیمایی مجاز است هزینۀ کارت اخذ کند. یک مثال در این مورد شرکت "رایان ایر" است که قوانین ایرلند را انتخاب کرده چون دفتر مرکزی آن در ایرلند است. در ایرلند هیچگونه ممنوعیتی برای اخذ هزینۀ کارت وجود ندارد از اینرو شرکت هواپیمایی حق دارد اگر شما پرداخت با کارت را انتخاب کنید، هزینۀ کارت اخذ کند.
اگر از یک آژانس مسافرتی اینترنتی که مشتریان آن سوئدی ها هستند سفر خریداری کنید قوانین سوئد صِدق می کنند و در نتیجه اخد هزینۀ کارت مجاز نمی باشد.