خرید آزاد

خرید آزاد یعنی اگر از خرید خود پشیمان شوید و کالا را در مدت معینی پس بدهید پول خود را پس خواهید گرفت.

هیچ قانونی وجود ندارد که هنگام خرید به شما حق خرید آزاد بدهد. بنایراین فروشگاه می تواند به شما خرید آزاد ارائه کند یا نه.  

خرید آزاد به معنای حق پشیمانی نیست، که مطابق قانون از آن مثلاً هنگام خرید اینترنتی برخوردار هستید.