بیمۀ کودکان

یک بیمۀ خوب کودکان بایستی کودکان را در برابر بیماری و حوادث حفاظت کند. کودکان و نوجوانان اغلب از طرف مدرسه یا واحد کودکیاری خود بیمه هستند. این بیمه فقط برای حوادث صِدق می کند و اوقات فراغت را نیز پوشش نمی دهد. کودکان به یک بیمۀ جداگانه نیاز دارند که آنانرا در برابر بیماری و حوادث حفاظت کند.

بیمه را به شرح زیر تنظیم کنید

بیمۀ کودکان را می توانید از طریق وبسایت شرکت بیمۀ مورد نظر، از طریق مشاوران بیمه یا دفتر خدمات مشتریان شرکت بیمه مورد نظر تنظیم کنید. یک گزینۀ دیگر می تواند این باشد که شما کودک را از طریق یک بیمۀ گروهی، بیمه کنید. شما درخواست بیمه می کنید و باید یک اظهارنامۀ تندرستی در مورد فرزند خود تکمیل کنید. بیمه فقط بیماری ها و حوادثی که پس از تنظیم بیمه بروز کرده یا اتفاق افتاده باشند را پوشش می دهد.

بیماری هایی که مستثنی هستند

همۀ بیمه های کودکان برای برخی بیماری ها استثناء و محدویت دارند. شرکت های بیمه در اغلب موارد بیماری هایی را که مستثنی هستند در شرایط بیمه ذکر می کنند. برخی از شرکت های بیمه ذکر می کنند که اگر بیماری های مادرزادی قبل از رسیدن کودک به شش سالگی بروز کنند، شامل بیمه نخواهند شد.  بغیر از بیماری های مادرزادی معمولاً بیماری های روحی/ روانی نیز  استثناء و محدویت دارند. نزد برخی از شرکتها حتی برای بیماری هایی که مسثنی هستند نیز امکان دریافت مقداری غرامت محدود وجود دارد.

قرارداد یک ساله

یک قرارداد بیمۀ کودکان یک سال اعتبار دارد. سپس حق دارید همان بیمه را ادامه دهید، ولی شرکت بیمه حق دارد شرایط خود را تغییر دهد. طبعاً آنها باید مراتب را به شما اطلاع دهند. اگر بیمۀ کودکان از طریق مدرسه و یا بیمۀ کودکان انفرادی تنظیم کرده باشید از برخی شرکت های بیمه می توانید مقداری غرامت مثلاً برای معلولیت دریافت کنید.

مبلغ بیمه

شما می توانید بین چندین مبلغ مختلف بیمه یکی را انتخاب کنید که حق بیمۀ هرکدام متفاوت است. مبلغ بیمه در میزان غرامت معلولیت که برای صدمات ناشی از بیماری یا حوادث دریافت خواهید کرد، تأثیر می گذارد.

چه مواردی شامل بیمه می شود؟

مهمترین غرامت هایی که شامل یک بیمۀ کودکان می شوند به شرح زیر است:

  • معلولیت پزشکی (یک معلولیت دائمی جسمی یا روحی)
  • ناتوانی مالی (یک ناتوانی دائمی برای کارکردن)
  • غرامت در مورد "کمک هزینۀ مراقبت و نگهداری از کودک"
  • مبلغ یکباره در  مورد برخی از تشخیص های پزشکی جدی
  • غرامت برای کودکان بزرگتر هنگام مرخصی استعلاجی
  • غرامت بابت بستری شدن در بیمارستان و هزینه های درمانی

مطالب بیشتری را در وبسایت "آژانس بیمه های مصرف کنندگان" بخوانید،

http://bankforsakring.konsumenternas.se/forsakring/barn/barnforsakring

منبع:  آژانس بیمه های مصرف کنندگان، گزارش شمارۀ 2010:16 پشتیبانی ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان

Tipsa om sidan