قانون شرایط قرارداد

در قانون شرایط قرارداد مقررات تنظیم قرارداد از طرف یک شرکت با شما بعنوان مصرف کننده نوشته شده است.

شرایط استانداردی که شرکت به شما ارائه می کند بایستی معقول باشند. معقول بودن شرایط یعنی اینکه از جمله قوانین و مقررات جاری را رعایت کنند و منافع شرکت را به هزینۀ شما تأمین نکنند. 

موارد مشمول این قانون 

این قانون در مورد کلیۀ شرایط استانداردی که شرکت در ارایه کالا یا خدمات یا سایر تولیدات مصرفی مانند برق در مورد شما بکار می برد را شامل می شود.    

مواردی که مشمول این قانون نمی شود

این قانون شامل آندسته از شرایط قرارداد که شما و شرکت با توافق یکدیگر تنظیم کرده اید، به عبارت دیگر مواردی که خود شما از امکان تأثیر گذاری بر شرایط برخوردار بوده اید، نمی شو.د. یعنی آنموقع شرایط استاندار نیستند.

شرایط قرارداد در موارد زیر نامعقول محسوب می شوند

  • شرایط حق و حقوق کمتری در مقایسه با مثلاً قانون خرید مصرف کنندگان و قانون خدمات مصرف کنندگان برای شما قائل شود.
  • شرایط بین حق و حقوق شما و شرکت تعادل ایجاد نکند. یک مثال برای عدم تعادل آنست که شرکت بتواند قرارداد را فسخ کند ولی شما نه.
  • شرایط گمراه کننده یا نامشخص تنظیم شده باشند طوری که شما حق و حقوق یا وظایف خود را درک نکنید.

اگر شرکت یا فروشگاه قانون را رعایت نکند

شما می توانید در مورد شرایط نامعقول قرارداد به ادارۀ حمایت مصرف کنندگان شکایت کنید. شکایت خود را با یک فُرم مخصوص شکایت  ارسال کنید

متن کامل این قانون برای مطالعه در وبسایت پارلمان سوئد موجود است