تأخیر در تحویل

اگر کالایی را سفارش داده اید و فروشنده آنرا به موقع تحویل ندهد، تأخیر نامیده می شود. 

اگر کالای خود را به موقع دریافت نکنید می توانید:

  • بخشی از پرداخت را متوقف کنید. توجه داشته باشید که اگر بخش بزرگی از پرداخت را متوقف کنید ریسک آن با خود شماست. در اینصورت ممکن است مجبور شوید به فروشنده بهرۀ تأخیر پرداخت کنید.
  • از فروشنده بخواهید که کالای خریداری شده را تحویل دهد. فروشنده در موارد استثنائی لازم نیست کالای خریداری شده را تحویل دهد.
  • لغو خرید اگر تأخیر در تحویل کالا برای شما خیلی مهم باشد می توانید کالا را پس داده و پول خود را بازپس بگیرید.
  • بابت هزینه هایی که تأخیر در تحویل کالا برای شما ایجاد شده از فروشنده درخواست غرامت کنید. اگر فروشنده قادر نبوده از تأخیر جلوگیری کند ممکن است از پرداخت غرامت معاف شود.

تأخیر های مختلف شما را از حق و حقوق متفاوتی برای جبران برخوردار می کنند

اگر یک لباس عروسی سفارش داده شده تأخیر پیدا کند و پس از عروسی تحویل داده شود می توانید از حق لغو خرید و دریافت غرامت برخوردار شوید. اگر در تحویل یک کتاب سفارش داده شده تأخیر  شود شما از همان حق و حقوق برخوردار نخواهید بود. 

Tipsa om sidan