قبض رسید خرید

هنگام خرید همیشه حق دارید قبض رسید خرید دریافت کنید. این قبض رسید سندی است مبنی بر اینکه چه کالایی، در چه تاریخی و به چه قیمتی خریده اید. قبض رسید خرید را نگهداری کنید تا آسانتر بتوانید بعنوان مصرف کننده از حق و حقوق خود دفاع کنید. 

وقتی از یک فروشگاه خرید می کنید فروشنده بایستی به شما قبض رسید خرید ارایه کند. مقررات مندرج در قانون در مورد پرداخت نقدی، یعنی وقتی شما با کارت بانکی یا با اسکناس و سکه خرید می کنید، صِدق می کند. قبض رسید خرید را می توانید بصورت کاغذی یا یک قبض رسید الکترونیکی دریافت کنید. 

ترجیحآً قبض رسید های خرید خود را نگهداری کنید - ولی "بایدی" در اینکار وجود ندارد

اگر می خواهید در مورد کالایی شکایت کنید یا از گارانتی، خرید آزاد یا حق تعویض استفاده کنید بایستی بتوانید ثابت کنید که کالا را از فروشگاه مربوطه خریداری کرده اید. قبض رسید خرید ساده ترین راه ثابت کردن است، ولی مجبور نیستید آنرا نگهداری کرده باشید. اگر بتوانید به شیوۀ دیگری خریدتان را ثابت کنید، مثلاً با فهرست عملیات حساب یا قبض رسید عملیات کارت بانکی  نیز خوب است.

در مورد خریدهای بزرگتر یا مهمتر بایستی ترجیحاً قبض رسید خرید را بیش از سه سال نگهداری کنید. اگر مالک یک خانه هستید و بابت تعمیرات آن پول پرداخت کرده اید بایستی قبض رسید های پرداخت را تا وقتی در آن خانه زندگی می کنید، نگهداری کنید. 

Tipsa om sidan