حق تعویض کالا

داشتن حق تعویض کالا به این مفهوم است که شما می توانید کالا را پس بدهید و یک کالای دیگر بجای آن انتخاب کنید.

هیچ قانونی وجود ندارد که به شما "حق تعویض" بدهد.  یعنی فروشگاه می تواند به انتخاب خود "حق تعویض" بدهد یا ندهد. 

با داشتن "حق تعویض" نمی توانید پول خود را پس بگیرید. 

گاهی اوقات وقتی می خواهید کالایی را تعویض کنید یک "قبض بستانکاری" به شما داده می شود. در اینصورت می توانید بعداً کالای دیگری را در همان فروشگاه خریداری کنید. یعنی پول خود را مانند مواردی که "خرید آزاد" کرده اید، پس نمی گیرید. 

شما حق دارید نسبت به یک کالای دارای نقص شکایت کنید

اگر کالا نقص یا اِشکالی داشته باشد می توانید شکایت کنید. این امر با تمایل شما به تعویض کالا فرق می کند. اگر کالا نقص یا اِشکالی داشته باشد بایستی با فروشنده تماس بگیرید و بگویید که از کالایی که خریده اید راضی نیستید. شما همچنین باید بگویید که چرا فکر می کنید کالا نقص یا اِشکالی دارد. 

اغلب در فروشگاهها می نویسند "کالای حراجی تعویض نمی شود"، که می تواند براحتی باعث سوء تفاهم شود. اگر کالای حراجی نقص یا اِشکالی داشته باشد حق دارید دقیقاً مانند زمانی که یک کالایی که عادی خریداری شده باشد، شکایت کنید. اما فروشگاه برای آن کالا "حق تعویض" در نظر نمی گیرد.