بیمه های اتومبیل

کسی که مالک یک اتومبیل است که از بایگانی ثبت ترافیک خارج نشده باشد بایستی طبق قانون یک بیمۀ شخص ثالث برای آن داشته باشد.

اگر برای اتومبیل خود یک بیمۀ شخص ثالث تنظیم نکنید از انجمن ترافیک شخص ثالث یک فاکتور بدهی بایت هزینۀ بیمۀ شخص ثالث دریافت خواهید کرد. این هزینه بابت هر روزی که اتومبیل فاقد بیمه  بیمه بیمه باشد مبلغ 100 کرون است. 

چه نوع بیمۀ اتومبیل باید داشته باشید؟

تقریباً همه اتومبیل های نو دارای یک گارانتی سه ساله بدنه هستند طوری که طی این مدت یک بیمۀ نصفه کفایت می کند. البته توجه داشته باشید که اتومبیل های وارداتی مستقیم فاقد هرگونه  گارانتی بدنه و موتور هستند.

وقتی  گارانتی بدنه و موتور خاتمه می یابد شما بایستی یک بیمۀ کامل تنظیم کنید.

پس از چند سال می توانید با توجه به ارزش اتومبیل خود بیمه را به یک بیمۀ نصفه کاهش دهید.

اگر ارزش اتومبیل خیلی کم باشد می توانید فقط بیمۀ شخص ثالث را انتخاب کنید. یک نکتۀ منفی این بیمه آنست که شما هیچگونه حفاظت حقوقی/ قضائی نخواهید داشت چون این مورد شامل بیمۀ نصفه است.

شرکت های بیمه را باهم مقایسه کنید

مواردی که شامل بیمه می شوند در شرکت های مختلف بیمه متفاوت است و ممکن است هزینه های بیمه سالی چندین هزار کرون باهم فرق کنند، بنابراین مقایسۀ شرکت های بیمه باهم صرف می کند. 

بیمۀ شخص ثالث

اتومبیل بایستی طبق قانون دارای بیمۀ شخص ثالث باشد. این بیمه کلیۀ خسارت هایی را که شما با اتومبیل خود ایجاد کنید، جبران می کند. این بیمه همچنین صدماتی که به مایملک دیگران وارد کنید را نیز جبران می کند.

بیمۀ نصفه

نیمۀ نصفه شامل بیمۀ شخص ثالث، سرقت، آتش سوزی، شیشه، موتور، امداد نجات و بیمۀ حقوق/ قضائی است. بیمۀ نصفه شامل بدنه نیست.

بیمۀ کامل

بیمۀ کامل شامل بیمۀ نصفه و بیمۀ بدنه است. بیمۀ بدنه صدمات وارده به اتومبیل شما را در یک حادثۀ رانندگی جبران می کند، ولی صدمات ناشی از حوادث را نیز پوشش می دهد، مانند صدماتی که بر اثر افتادن یک درخت روی اتومبیل شما ایجاد شده باشد. این بیمه همچنین صدماتی را که فرد دیگری به اتومبیل شما وارد کند، مثلاً روی بدنۀ اتومبیل خط بکشد را نیز جبران می کند.

هرگز اجازه ندهید اتومبیل شما به اسم فرد دیگری باشد

هرگز اجازه ندهید اتومبیل شما به اسم فرد دیگری، مثلاً پدر یا مادر تان ثبت شود و چون بیمۀ آنها ارزانتر است، بیمه گزار اتومبیل شما باشند. درصورت بروز صدمات ممکن است به شما اصلاً غرامتی تعلق نگیرد.

اگر از اتومبیل خود استفاده نمی کنید

 اگر اتومبیل شما از ترافیک خارج شده است، یعنی شما از اتومبیل استفاده نمی کنید و اینرا در بایگانی ترافیک ثبت کرده باشید، هیچگونه بیمه ای نیاز ندارید.

مطالب بیشتری را در وبسایت "آژانس بیمه های مصرف کنندگان" بخوانید، http://bankforsakring.konsumenternas.se/Forsakring/Bil-MC-moped/Bilforsakring/

منبع:  آژانس بیمه های مصرف کنندگان، گزارش شمارۀ 2010:16 پشتیبانی ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان