خرید از اشخاص حقیقی

قانون مصرف کنندگان برای قرارداد بین دو نفر شخص حقیقی صِدق نمی کند.  یعنی شما از حق و حقوق یکسان در مواردی که از فروشگاه خرید کنید برخوردار نیستید.  


وقتی کالایی را از یک شخص حقیقی می خرید قانون خرید صِدق می کند. این قانون تعهدآور نیست یعنی فروشنده می تواند برای مواردی غیر از متن قانون به توافق برسد. مثلاً فروشنده می تواند خود را از عیب و نقص مبرا کند. این امر در مورد کالاهای دست دومی که در وضعیت موجود فروخته می شوند، صِدق می کند.
اگر کالا آنطور که شما انتظار داشتید نباشد
در خرید خصوصی مبنا براین است موارد مورد توافق شما و فروشنده صِدق می کنند.
منتهی کالا می تواند در موارد زیر معیوب محسوب شود:

  • کالا مطابق گفته های فروشنده نباشد
  • کالا مثلاً با توجه به قیمت آن، در وضعیت بسیار بدتری از آنچه شما تصور می کردید باشد
  • فروشنده عیب و نقص مهمی را که از آن اطلاع داشته برای شما تعریف نکرده باشد


اگر پس از خرید کالا مشکلی پیدا کردید و با فروشنده به توافق نرسیدید به دادگاه مراجعه کنید.
بخاطر داشته باشید که در مورد حق پشیمانی به توافق برسید
وقتی از یک شخص حقیقی در اینترنت خرید می کنید، مثلاً در وبسایت "بلوکت"، نمی توانید به همان شیوه که از یک شرکت خرید می کردید، پشیمان شوید. برای آنکه حق پشیمانی صِدق کند بایستی شما و فروشنده قبل از خرید در مورد آن با هم به توافق رسیده باشید.