قانون خدمات مصرف کنندگان

وقتی یک شرکت به شما خدماتی ارایه کند قانون خدمات مصرف کنندگان صِدق می کند. این قانون خرید به نفع مصرف کننده تعهدآور است. یعنی شرکت حق ندارد شرایط نازل تری از آنچه در قانون نوشته شده به شما ارایه کند.  

موارد مشمول قانون

 • کار بروی اشیاء منقول مثلاً تعمیر اتومبیل یا تلویزیون.
 • کار بر روی اموال غیرمنقول، روی ساختمانها یا سایر تأسیسات مستقر بر روی زمین یا در آب یا سایر اشیاء ثابت. مثلاً نوسازی خانه یا کارهای رنگ کاری و نقاشی ساختمان.
 • انبارداری اموال منقول. مثلاً انبارداری مبلمان یا نگهداری قایق.

مواردی که مشمول این قانون نمی شوند

 • ارایه خدمات به فرد یا حیوانات زنده. مثلاً در آرایشگاه یا دامپزشکی.
 • ساخت اشیاء.
 • فروش یک جنس. مثلاً یک وسیله آشپزخانه و مونتاژ و نصب آن توسط فروشنده هنگام خرید آن وسیله.
 • کاری که یک شرکت در رابطه با رفع عیب و نقص یک کالا یا مستغلات فروخته شده انجام دهد.
 • امور حمل و نقل. مثلاً اسباب کشی مبلمان.
 • امور مشاورتی منفرد. مثلاً وقتی یک آرشیتکت نقشۀ ساختمان را ترسیم کند.

 

شما چه مواردی را می توانید مطالبه کنید؟
شرکت باید

 • شرکت باید نظارت داشته باشد که فردی که خدمات را انجام می دهد از مهارت و آموزش لازمه برخوردار باشد.
 • خدمات بصورت حرفه ای ارایه شوند. یعنی کار به شیوه ای انجام شود که معمولاً از یک تکنسین ماهر و حرفه ای انتظار می رود.
 • منافع شما را در نظر بگیرد و با شما مشورت کند تا سوء تفاهمی بروز نکند.
 • مواد و مصالح لازم برای کار را در اختیار بگذارد، مگر آنکه به شیوۀ دیگری توافق کرده باشید.
 • نظارت کند که کار خلاف بخشنامه های ایمنی یا مخالف موارد ممنوعه در قانون ایمنی محصولات یا قانون بازاریابی انجام نشود.
 • اگر در حین انجام کار نیاز به کار اضافی بوجود آید مراتب را به شما اطلاع دهد.
 • اگر خدمات منافع معقولی برای شما ندارد شما را از خرید آن خدمات منع کند.

 

عیب و نقص در خدمات
خدمات در موارد زیر دارای عیب و نقص محسوب می شوند

 • نتیجه کار حرفه ای نباشد.
 • شرکت کار را مطابق بخشنامه های ایمنی جاری انجام نداده باشد.
 • خدمات با قرارداد مورد توافق شما و فروشنده مطابقت نداشته باشد.
 • کار مغایر با موارد ممنوعه در قانون ایمنی محصولات انجام شده باشد.
 • شرکت کار اضافی را که موظف به انجام آنست تا از بروز صدمات جدی جلوگیری شود، انجام نداده باشد.
 • نتیجۀ کار با مشخصات درج شده توسط شرکت یا از جانب آن در بازاریابی عنوان شده مطابقت نداشته باشد.

شکایت
اگر بنظر شما خدمات دارای عیب و نقص است باید شکایت کنید. برای اینکار به شرکت اطلاع دهید که عیب و نقص کشف کرده اید. شما باید در مدت معقولی شکایت کنید. اگر در مدت دو ماه شکایت کنید همیشه "معقول" محسوب می شود. از طرف دیگر نمی توانید پس از گذشت سه سال از خاتمۀ مأموریت خدماتی شکایت کنید. اگر خدمات در رابطه با کار روی زمین، ساختمان یا سایر تأسیسات ثابت باشد می توانید عیب و نقص کشف شده در مدت ده سال پس از انجام مأموریت خدماتی شکایت کنید.

در مورادی که خدمات دارای عیب و نقص باشد می توانید

 • پرداخت پول را متوقف کنید شما می توانید بخشی از پرداخت را که برای تأمین وثیقه جهت مطالبۀ شما لازم است را متوقف کنید.
 • رفع عیب و نقص را مطالبه کنید. رفع عیب و نقص معمولاً باید بدون هزینه برای شما انجام شود.
 • کسر قیمت/ تخفیف مطالبه کنید. تخفیف بایستی معادل هزینۀ رفع عیب و نقص باشد.
 • قرارداد را فسخ کنید. ممکن است هدف و منظور از خدمات منتفی شده باشد و شرکت بایستی این را متوجه می شده است. مثلاً در مواردی که خدمات در وقت تعیین شده ارایه نشود و شرکت آگاه باشد که وقت اهمیت زیادی داشته است.
 • غرامت درخواست کنید. شما معمولاً از حق دریافت غرامت برای صدمات ناشی از عیب و نقص برخوردارید. مثلاً ممکن است سقف به شیوۀ غلطی تعمیر شده باشد که بعداً آب باران نشت کرده و اثاثیۀ داخل ساختمان را صدمه زده باشد.

تأخیر
اگر شرکت مأموریت را در وقت مورد توافق به پایان نرساند و این ربطی به شما هم نداشته باشد، حق دارید پرداخت را متوقف کنید. می توانید به انتخاب خود از شرکت انجام خدمات را مطالبه کرده یا قرارداد را فسخ کنید. علاوه براین می توانید درخواست غرامت کنید.
چه قیمتی باید پرداخت کنید؟

 • شما باید قیمتی را که با شرکت توافق کرده اید بپردازید. اگر در مورد قیمت توافق نکرده اید شما بایستی قیمت به اصطلاح معقولی را پرداخت کنید. یک قیمت معمولاً وقتی معقول است که معادل قیمت عادی آن خدمات باشد.
 • اگر شرکت یک قیمت تقریبی داده است، بایستی قیمت نهایی از بیش از 15 درصد قیمت تقریبی تجاوز نکند.
 • اگر فروشنده کار اضافی ضروری انجام داده باشد یا خدمات بعلت شرایط مربوط به شما گرانتر شده باشد، فروشنده حق دارد قیمت اضافی اخذ کند. مقررات اصلی آنست که فروشنده همیشه قبل از انجام کار اضافی با شما مشورت کند.


شما حق دارید یک صورتحساب با پُست های مشخص دریافت کنید تا بتوانید نوع کار و ابعاد آنرا قضاوت کنید. اگر قیمت ثابت نباشد بایستی مشخص باشد که قیمت چگونه محاسبه شده است.
فسخ سفارش
اگر شما خدمات را قبل از خاتمۀ آن فسخ کنید شرکت حق دارد بابت بخش انجام شدۀ کار پول طلب کند. فروشنده همچنین حق دارد بابت درآمد از دست رفته نیز غرامت دریافت کند چون او نتوانسته کار دیگری را بر عُهده بگیرد.
اگر شما در پرداخت تأخیر کنید
اگر شما به موقع پرداخت نکنید، فروشنده حق دارد کار را تا زمانی که شما پرداخت می کنید تعطیل کند. فروشنده همچنین بابت ضرروزیان احتمالی نیز از حق دریافت غرامت برخوردار است. اگر کار شروع شده باشد فروشنده موظف است آن بخش از کار را به پایان برساند تا خطری جدی برای شما پیش نیاید. اگر کار در مورد شیئی یا وسیله ای باشد که در اختیار فروشنده قرار داده شده، مثلاً یک صندلی که شما برای نقاشی مجدد تحویل فروشنده داده اید، او حق دارد آنرا تا زمانی که شما پرداخت می کنید، نزد خود نگهدارد.
اگر شرکت یا صاحب کسب و کار قانون را رعایت نکند
اگر شما و فروشنده به توافق نرسید می توانید به کمیتۀ شکایات همگانی (ARN) شکایت کنید که اختلافات بین مصرف کنندگان و شرکتها را بطور رایگان بررسی می کند. بخاطر داشته باشید که خوب است قبض رسید، مکاتبات احتمالی از طریق ایمیل و سایر اسناد و مدارک را نگهداری کنید. اینگونه اختلافات می تواند در دادگاههای عمومی نیز بررسی شوند، ولی دادگاه یک هزینه برای درخواست اخذ می کند و شما ممکن است مجبور شوید مخارج دادرسی را نیز بپردازید. لینک به وبسایت کمیتۀ شکایات همگانی (ARN)

راهنمای شکایت به شما کمک می کند
راهنمای شکایت یک وبسایت خدماتی ساده است که می تواند به شما برای شکایت در مورد یک کالا یا خدمات کمک کند.
برو به راهنمای شکایت

ن کامل این قانون برای مطالعه در وبسایت پارلمان سوئد موجود است