قانون خرید مصرف کنندگان

وقتی یک شرکت به شما کالایی را بفروشد قانون خرید مصرف کنندگان صِدق می کند. در این قانون از جمله مقررات مربوط به عیب و نقص کالا و آنچه که شما می توانید از شرکت مطالبه کنید درج شده است.  

قانون خرید مصرف کنندگان به نفع مصرف کننده تعهدآور است. یعنی شرکت حق ندارد شرایط نازل تری از آنچه در قانون نوشته شده به شما ارایه کند. این قانون شامل همۀ کالاها، حتی اجناس دست دوم و اجناس فروخته شده با قیمت کمتر را شامل می شود. 

موارد مشمول قانون

 • خرید اشیاء منقول مانند مواد غذائی، لباس، مبلمان و اتومبیل.
 • تعویض اشیاء منقول.
 • سفارش کالائی که بایستی ساخته شود، مثلاً یک قایق با طرح مخصوص.

مواردی که مشمول این قانون نمی شوند

 • خرید بین افراد عادی.
 • خرید اموال غیرمنقول.
 • تنظیم قرارداد استیجاری زمین و آپارتمان یا حق بهره برداری دیگر.

کالا با دیرکرد در تحویل 

اگر شما مثلاً کالائی را سفارش داده اید و در روز مقرر به شما تحویل داده نشده باشد، می توانید

 • پرداخت را متوقف کنید.
 • از شرکت بخواهید خرید را پیگیری کرده و کالا را تحویل دهد.
 • اگر تأخیر اهمیت زیادی برای شما دارد، خرید را فسخ کنید.
 • غرامت مطالبه کنید.

لغو سفارش

شما همیشه حق دارید سفارش یک کالا را قبل از آنکه به شما تحویل داده شده باشد، باطل کنید. در اینصورت شرکت نمی تواند از شما مطالبه کند که خرید را انجام داده و بابت کالا پرداخت کنید. در عوض شرکت حق دارد در صورتیکه در رابطه با سفارش مخارجی متحمل شده از شما غرامت مطالبه کند.  

عیب و نقص کالا

اگر کالای شما دارای عیب و نقص باشد می توانید

 • رفع عیب و نقص مطالبه کنید، به عبارت دیگر کالا تعمیر شود.
 • تحویل مجدد مطالبه کنید، یعنی کالای هم ارزش دیگری دریافت کنید.
 • برای رفع عیب و نقص کسر قیمت یا غرامت مطالبه کنید.
 • اگر عیب و نقص کالا برای شما اهمیت زیادی دارد، خرید را فسخ کنید یعنی پول خود را پس بگیرید.
 • بخشی از پرداخت که بتواند بعنوان وثیقۀ مطالبات شما عمل کند را متوقف کنید.

شرکت حق دارد در درجۀ نخست تعمیر کالا را به شما پیشنهاد کند یا کالای هم ارزش دیگری به شما بدهد، مشروط برآنکه اینکار در مدت معقولی انجام شود و باعث زحمت اضافی برای شما نشود. 

غرامت

شما حق دارید بایت مخارجی که بعلت عیب و نقص کالا متحمل شده اید غرامت دریافت کنید.  شما همچنین می توانید بابت صدمات وارده به مایملک خود یا خانواده تان نیز غرامت دریافت کنید، مثلاً اگر از ماشین ظرفشویی آب نشت کرده و به کف زمین خسارت زده باشد. 

در چه مواردی کالا دارای عیب و نقص محسوب می شود؟

کالای شما در موارد زیر دارای عیب و نقص است

 • کالا مثلاً از لحاظ تعداد یا کیفیت با توافق بین شما و شرکت مطابقت نداشته باشد.
 • شرکت جزئیاتی را که می بایستی به شما در مورد کالا اطلاع می داده را اطلاع نداده باشد.
 • شرکت کالا را غلط نصب کرده باشد.

مقررات شش ماهه

شرکت مسئولیت عیب و نقص کالا هنگام خرید یا تحویل آن به شما را بر عُهده دارد. عیب و نقصی که در مدت شش ماه بروز کند چنین تلقی می شود که از ابتدا وجود داشته، مشروط برآنکه شرکت بتواند ثابت کند که عیب و نقص "ازلی" نیست.  پس از گذشت شش ماه اثبات "ازلی"  بودن عیب و نقص کالا بر عُهدۀ شماست.

شرکت مسئول عیب و نقصی ایجاد شده توسط شما نیست، مثلاً اگر شما دستورالعمل مراقبت و نگهداری از کالا را رعایت نکرده باشید یا از کالا بد مراقبت کرده باشید.  

شکایت درمورد کالای دارای عیب و نقص

شما بایستی عیب و نقص کالا را در مدت معقولی پس از کشف آن به شرکت اطلاع دهید. یعنی عیب و نقص را به شرکت اطلاع دهید و علت اینکه بنظر شما کالا دارای عیب و نقص است را بگویید. اگر در مدت دو ماه پس از کشف عیب و نقص شکایت کنید همیشه به موقع اقدام کرده اید. سه سال پس از خرید از حق شکایت محروم می شوید.   

اگر شرکت قانون را رعایت نکند

اگر شما و شرکت به توافق نرسیدید می توانید به کمیتۀ شکایات همگانی (ARN) شکایت کنید که اختلافات بین مصرف کنندگان و شرکتها را بطور رایگان بررسی می کند. بخاطر داشته باشید که خوب است قبض رسید، مکاتبات احتمالی از طریق ایمیل و سایر اسناد و شواهد را نگهداری کنید. اینگونه اختلافات می تواند در دادگاههای عمومی نیز بررسی شوند، ولی دادگاه یک هزینه برای درخواست اخذ می کند و شما ممکن است مجبور شوید مخارج دادرسی را نیز بپردازید.

لینک به وبسایت کمیتۀ شکایات همگانی (ARN)

راهنمای شکایت به شما کمک می کند

راهنمای شکایت یک وبسیایت خدماتی ساده است که می تواند به شما برای شکایت در مورد یک کالا یا خدمات کمک کند.

برو به راهنمای شکایت

متن کامل این قانون برای مطالعه در وبسایت پارلمان سوئد موجود است