قیمت اشتباهی در آگهی تجارتی

گاهی اوقات اتفاق می افتد که اطلاعات یک آگهی تجارتی اشتباه می شود. مصرف کننده نمی تواند طلب کند که کالایی را به قیمتی که در آگهی نوشته شده خریداری کند. 

فروشنده موظف است اطلاعات مربوط به قیمت را صحیح و واضح ارائه کند. علیرغم این امر اگر قیمت یک کالا در یک آگهی اشتباه نوشته شده باشد شما از حق خرید آن کالا با قیمت نوشته شده در آگهی برخوردار نیستید.
قیمت نوشته شده در آگهی برای فروشنده تعهدآور نیست.

اگر بخاطر آگهی متحمل پرداخت هزینه شده باشید

شما نمی توانید طلب کند که کالایی را به قیمتی که در آگهی نوشته شده خریداری کند. اما می توانید در برخی موارد برای هزینه هایی که بخاطر آگهی اشتباهی داشته اید، مثلاً سفر بی مورد به آن فروشگاه، غرامت دریافت کنید.   

Tipsa om sidan