کتابچۀ راهنمای استفاده از وسایل

وقتی شما کالایی را خریداری می کنید حق دارید کتابچۀ راهنمای استفاده از آنرا دریافت کنید.  کتابچۀ راهنما بایستی حاوی دستورالعمل نصب، مونتاژ، کاربرد، نگهداری و مراقبت از کالا باشد. 

اگر کتابچۀ راهنما وجود نداشته باشد گاهی اوقات می توان آنرا بعنوان نقص کالا محسوب کرد. اگر فروشنده کتابچۀ راهنما به شما تحویل ندهد، ممکن است بتوانید کالا را پس داده و  پول خود را بازپس بگیرید. 

شما حق دارید کتابچۀ راهنما را به زبان سوئدی دریافت کنید. 

در اغلب موارد می توانید یک کتابچۀ راهنما را به زبان سوئدی درخواست کنید. اگر کتابچۀ راهنما به زبان سوئدی وجود ندارد کافی است از نشانه ها و سمبل های شناخته شده و قابل درک استفاده شده باشد. 

گاهی اوقات باید کتابچۀ راهنما را به زبان انگلیسی بپذیرید

موارد استثناء وجود دارد که شما باید کتابچۀ راهنما را به زبان انگلیسی قبول کنید. این امر شامل کالاهایی می شود که مشتریان محدودی با دانش ویژه است، مثلاً  دستگاهها و تجهیزات فنی پیشرفته یا الکترونیکی. همیشه حق دارید اطلاعات ایمنی مانند متن های اخطار دهنده را به زبان سوئدی دریافت کنید. 

Tipsa om sidan