قبل از اینکه وام بگیرید

اگر نیاز دارید پول قرض کنید مهم است که در مورد وام مناسب برای خود مطالبی بخوانید. با چندین بانک صحبت کرده، شرایط و هزینه های وام های مختلف را باهم مقایسه کنید.  

شما همیشه حق دارید اطلاعات مقدماتی را دریافت کنید که آن پیشنویس قرارداد وام است تا شما بتوانید در مورد نوع وام و انتخاب بانک تصمیم گیری کنید. این پیشنویس به شما نشان می دهد که یک قرارداد وام با بانک مربوطه چگونه است، مثلاً  وام دارای چه هزینه هایی است.  

بانکی که قرار است به شما وام بدهد بایستی شرایط وام را به شما توضیح دهد. مهم است که شما شرایط وام را بخوانید و از مزایا و مضرات انواع وام ها اطلاع حاصل کنید. 

بانک موظف نیست به شما وام بدهد، یعنی بانک حق دارد صرفنظر از وضعیت مالی شما از دادن وام به شما خودداری کند. ولی در عین حال شما حق دارید بدانید وام به چه علت به شما داده نشده است.

 بررسی اعتبار و استعلام اعتباری

بانک قبل از انکه به شما وام بدهد باید تحقیق کند که آیا شما امکان بازپرداخت وام را دارید یا نه. مفهوم این امر آنست که بانک ها در اغلب موارد یک استعلام اعتباری در مورد شما انجام می دهند. همیشه پس از چند روز فتوکپی استعلام اعتباری به آدرس شما ارسال می شود. 

طبعاً شما خودتان قبل از وام گرفتن بایستی وضعیت مالی خود را بررسی کنید که آیا با توجه به اوضاع شما امکان بازپرداخت وام را دارید یا نه. 

لینک ها:

ادارۀ حمایت از مصرف کنندگان

آژانس بانک و سرمایه گذاری مصرف کنندگان

آژانس بانک و سرمایه گذاری مصرف کنندگان

آژانس بانک و سرمایه گذاری مصرف کنندگان