کارت هدیه و قبض رسید جبرانی

برای استفاده از یک کارت هدیه یا قبض رسید جبرانی خیلی زیاد صبر نکنید. این کارتها ممکن است بی ارزش شوند، مثلاً اگر فروشگاه ورشکست شود. 

اگر فروشگاه تعطیل شود چه خواهد شد
اگر فروشگاه تعطیل و ورشکسته شود یا مالک آن تغییر کند توقع نداشته باشید که بتوانید از کارت هدیه و قبض رسید جبرانی خود استفاده کنید. اگر مالک فروشگاه تعطیل تغییر کند، کارت هدیه و قبض رسید جبرانی در صورتی اعتبار دارد که مالک قبلی با مالک جدید باهم در این مورد توافق کرده باشند.
آیا حق دارم کارت یا قبض رسید را نقد کنم؟
شما معمولاً نمی توانید کارت هدیه و قبض رسید جبرانی را نقد کنید و بجای آن پول بگیرید. حتی اگر کمتر از مبلغ جبرانی هم خرید کنید انتظار نداشته باشید که ما به التفاوت آن به شما پرداخت شود. مقررات مربوط به کارت هدیه و قبض رسید جبرانی را فروشگاهها رأساً تعیین می کنند.

بخاطر داشته باشید که کارت هدیه یا قبض رسید جبرانی مانند پول اوراق باارزش محسوب می شود. اگر آنرا گم کنید نمی توانید یک کارت یا قبض جدید از فروشگاه دریافت کنید.