اگر از خدمات درمانی یا دندانپزشکی ناراضی هستید

اگر خدمات درمانی یا دندانپزشکی ناراضی هستید چندین شیوه برای دریافت کمک وجود دارد. اگر در رابطه با درمان دچار صدمه شده باشید حق دارید غرامت دریافت کنید

اگر از خدمات درمانی یا دنداپزشکی که دریافت کرده اید ناراضی هستید نخست به کارکنانی که درمان را ارایه کرده اند، یا به رییس واحد در بخش مربوطه رجوع کنید. اگر آنجا کمکی دریافت نکردید می توانید به یکی از گزینه های زیر مراجعه کنید.


بازرسی درمان و مراقبت (IVO)

شکایت از خدمات درمانی

1177 راهنمای خدمات درمانی

اگر از خدمات درمانی ناراضی هستید

اگر از خدمات دندانپزشکی ناراضی هستید

دندانپزشکان خصوصی، راهنمای دندانپزشکی خصوصی

دندانپزشکان خصوصی، راهنمای دندانپزشکی خصوصی