اگر صورتحساب های برق خود را پرداخت نکنید

اگر صورتحساب های برق خود را پرداخت نکنید ممکن است برق شما قطع شود.


اگر صورتحساب های برق خود را پرداخت نکنید در درجۀ نخست هزینه های شما بالاتر می رود چون مجبور می شوید هزینه قبض یادآوری، بهرۀ دیرکرد و هزینۀ مطالبۀ طلب را پرداخت کنید. بندرت کار به جایی می رسد که برق قطع شود.

البته اگر صورتحساب پرداخت نشدۀ شما بعنوان نقض فاحش قرارداد تشخیص داده شود ممکن است برق شما قطع شود. شرکت قبل از قطع برق بایستی شرایط قانون برق را رعایت کند. اگر شرکت در این زمینه قصور کند، یا دلایل کافی برای قطع برق وجود نداشته باشد، درصورتی که شما متحمل صدماتی شده باشید حق دارید غرامت دریافت کنید.

اگر برق شما قطع شده باشد موظف هستید مخارج مربوط به این اقدام را بپردازید مشروط برآنکه شرکت برق قطع برق را صحیح انجام داده باشد.

اگر نظر شما با نظر شرکت مربوطه مغایرت دارد در اسرع وقت ممکن با ادعای پرداخت کتباً مخالف کنید. در نامۀ مخالفت خود مبنای موضع خود را شرح دهید، یعنی بگویید بنظر شما ادعای پرداخت به چه علت غلط است.

ادعای پرداخت و قطع برق
قبل از قطع برق از شما خواسته می شود که بدهی خود را پرداخت کنید. اگر بازهم پرداخت نکنید شرکت برق بایستی از طریق ابلاغیه از شما بخواهد که ظرف سه هفته پرداخت کنید. ابتدا بعد از آنست که برق شما قطع می شود.

اگر شما قبل از قطع برق یک قسط بدهی را بپردازید، شرکت برق بایستی مجدداً قابل ملاحظه بودن قضیه را بررسی کند.

کمک دریافت کنید
اگر برای وضع مالی خود به کمک نیاز دارید به مشاور بودجه و بدهی در کمون خود مراجعه کنید.

لینک ها
آژانس بازار انرژی مصرف کنندگان:

تنظیم بودجه و مشاوره در امور مربوط به بدهی ها:

Tipsa om sidan