اگر قبض برق خود را پرداخت نکنید

اگر قبض برق خود را پرداخت نکنید، ممکن است برق شما قطع شود.

در صورتی که قبض برق خود را پرداخت نکنید، اول و مهمتر از همه آنکه مجبور به پرداخت هزینه های بالاتری می شوید زیرا ممکن است متحمل هزینه یادآوری، هزینه دیرکرد و هزینه وصول بدهی بشوید. به ندرت مشکل تا جایی پیش می رود که برق قطع شود.

با این حال، اگر عدم پرداخت شما به عنوان نقض جدی قرارداد محسوب شود، ممکن است برق شما قطع شود. پیش از آنکه برق قطع شود، شرکت باید شروط قانون برق را دنبال کند.        اگر شرکت این شروط را نقض کرده باشد، یا اگر دلایل کافی برای قطع کردن برق وجود نداشته باشد، شما می توانید محق دریافت خسارت باشید در صورتی که از قطعی برق آسیب دیده باشید.

اگر شرکت برق مراحل قطع برق را آغاز کرده است، شما مسئول پرداخت هزينه هاي معقولی که پیش می آید هستید، با این پیش فرض که یک نقض جدی قرارداد وجود داشته است.

اگر نظر متفاوتی نسبت به شرکت مورد نظر دارید، باید در اسرع وقت به صورت کتبی ادعای شرکت را رد کنید. در این بیانیه کتبی، شما دلیل مخالفت خود را بیان می کنید، به این صورت که توضیح می دهید که به چه دلایلی ادعای شرکت را نادرست می دانید.

شرکت برق متعهد است تا مقررات مربوط به قانون برق را هنگام قطع کردن برق رعایت کند، حتی اگر این شرکت نماینده ی دیگری را برای جمع آوری بدهی بکارگرفته باشد.

قطع برق با توجه به دلیل غفلت در پرداخت تنها مربوط به بدهی در برابر شرکت برق می شود.

الزامات و قطع برق

پیش از اینکه برق شما قطع شود، از شما خواسته می شود که بدهی خود را پرداخت کنید. اگر هنوز هم پرداخت نکردید، شرکت برق از شما می خواهد که ظرف مدت سه هفته بدهی خود را  پرداخت کنید. در عین حال، شرکت برق باید کمیته رفاه اجتماعی را از این عدم پرداخت مطلع کند. تنها پس از آن قطع برق می تواند انجام شود.

اگر قبل از اینکه برق شما قطع شود قسمتی از بدهی را به صورت قسطی پرداخت کنید، شرکت برق باید ارزیابی جدیدی انجام دهد.

اطلاعات بیشتر در وب سایت Energimarknadsbyrån

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)

برای دریافت کمک

اگر به کمک اقتصادی نیاز دارید، می توانید با مشاوران بودجه و بدهی در شورای محلی (کمون) خود تماس بگیرید.

مشاوران بودجه و بدهی در شورای محلی (کمون) خود را پیدا کنید

(این لینک به صفحه ای به زبان سوئدی می رود)