شکایت - عیب و نقص کالا و خدمات

شکایت یعنی اینکه شما با فروشنده تماس می گیرید و به او اطلاع می دهید که از کالا یا خدماتی که خریداری کرده اید راضی نیستید.  علت عدم رضایت خود را هم تعریف کنید. 

حق و حقوق شما در مورد عیب و نقص

اگر مشخص شود که عیب و نقص "ازلی" بوده شما از حق و حقوق زیر  برخوردار هستید

  • کالا تعمیر شود یا در مورد خدمات اقدام شود (رفع نقص)
  • یک کالای جدید و بدون عیب و نقص دریافت کنید (تحویل مجدد)
  • از قیمت آن کسر شود
  • خرید لغو شود
  • از پرداخت بهای آن خودداری کنید
  • غرامیت دریافت کنید

همۀ این موارد را یکجا نمی توان طلب کرد. در اغلب موارد کالا را تعمیر می شود یا یک کالای جدید دریافت می کنید. اگر تحویل کالای جدید بطور نامعقولی گران باشد فروشنده حق دارد آنرا تعمیر کند. 

برای آنکه خرید لغو شود و شما پول خود را پس بگیرید بایستی عیب و نقص کالا "قابل ملاحظه" تشخیص داده شده باشد. برای آنکه از حق دریافت غرامت برخوردار شوید بایستی کالا یا خدمات معیوب و ناقص هزینه های فوق العاده ای را برای شما ایجاد کرده باشد. اگر بابت هزینه ها و ضرر و زیان خود می خواهید ادعای غرامت کنید مهم است که نشان دهید چه هزینه هایی داشته اید. این مثلاً می تواند یک گواهی از کارفرما در مورد کسر حقوق یا قبض رسید تعمیرات باشد. 

در مدت سه سال می توانید شکایت کنید

شما حق دارید در مدت سه سال پس از آنکه کالا را دریافت کرده اید از آن شکایت کنید. برای برخی از خدمات مهلت شکایت ده سال است. ممکن است مدت گارانتی یک کالا از سه سال کمتر باشد ولی این امر مهلت شکایت را کوتاهتر نمی کند. 

در اسرع وقت ممکن شکایت کنید

مهم است که شما در اسرع وقت ممکن با فروشنده تماس گرفته و عیب و نقص را برای او تعریف کنید. اگر در مدت دو ماه شکایت کنید همیشه "به موقع" محسوب می شود. ولی مدت معقول شکایت می تواند از دو ماه هم بیشتر باشد.  

پس از شش ماه شما باید ثابت کنید

همیشه این شما هستید که بایستی ثابت کنید کالا یا خدمات واقعاً معیوب و ناقص است. در شش ماه اول پس از خرید این فروشنده است که بایستی ثابت کند عیب و نقص از ابتدا وجود نداشته است. وقتی بیش از شش ماه بگذرد این شما هستید که بایستی ثابت کنید عیب و نقص را ایجاد نکرده اید.  

"راهنمای شکایت" به شما کمک می کند

"راهنمای شکایت" یک خدمات اینترنتی ساده است که به شما کمک می کند در مورد یک کالا یا خدمات شکایت کنید.

به "راهنمای شکایت" بروید

Tipsa om sidan