اخیراً به سویدن آمده اید: بالای آنچه امضاء میکنید مراقب باشید

امضاء شما خصوصی و بسیار ارزشمند است. اگر با شامل ساختن اسم تان یک موافقت نامه یا قرارداد را امضاء نمایید، ضرور خواهد بود تا همه شرایط و ضوابط چنان موافقت نامه را تبعیت کنید. قبل از آنکه با شامل ساختن اسم تان یک موافقت نامه را امضاء کنید، محتوایات آن را طور دقیق مطالعه نمایید.

در سویدن، امضاء موافقت نامه برای خرید کالاها امری کاملاً متداول است. یک موافقت نامه(avtal) قرارداد (kontrakt) چیزی است که شما و طرف مقابل برای انجام آن توافق مینمایید. طور مثال، ممکن است این موافقت نامه برای خریداری یک تلیفون مبایل با دسترسی انترنیت از یک کمپنی خاص باشد. سپس مبلغ معینی را طور ماهوار - معمولاً در دورانیه چند ساله - به چنان کمپنی پرداخت میکنید.

امضاء یک موافقت نامه یا قرارداد معمولاً تحت عبارت «امضاء دادن» (underskrift، namnteckning یا signatur) مسمی میگردد. وقتی یک موافقت نامه را امضاء کنید، تصمیم تان را انصراف داده نمیتوانید؛ شما موظف استید تا همه بخش های چنان موافقت نامه را تبعیت نمایید.

از توشیح کدام موافقت نامه به نیابت از کدام شخص دیگر خودداری کنید - حتی اگر چنان شخص عضو فامیل یا دوست تان است.

به اساس بسیاری از موافقت نامه ها، شما بحیث امضاء کننده موظف خواهید بود تأدیات طویل المدت برای کمپنی طرف قرارداد تقدیم نمایید. بناً، قبل از امضاء یک موافقت نامه باید یقین نمایید قادر خواهید بود همه مصارف مربوطه را تأدیه نمایید. بعض وقت ها، ممکن است ضرور باشد چند لک کرون قسم ماهوار الی چند سال پرداخت نمایید.

معلومات حساب بانکی، نمبر کارت بانکی و نمبر شناسایی شخصی تان را قسم مطلوب حفاظت کنید. چنان معلومات را صرف در وقت تماس با بانک یا مقامات/نهادهای دولتی و یا وقتی کالا یا جنس از یک کمپنی مطمئن خریداری میکنید، استعمال نمایید.

معلومات مزید در پیوند با موافقت نامه ها و شرایط

خریدهای اقساطی در اخیر قیمت تر خواهند بود

آیا در نظر دارید کدام چیزی را خریداری کنید که ضرور است پیسه زیاد تأدیه نمایید؟ اگر این قسم است، ممکن است فروشگاه برایتان سئوال نماید آیا مایل استید در بدل پرداخت یکجای قیمت موصوفه، آن را در چند نوبت پرداخت نمایید؟ این شیوه، پرداخت با اقساط (avbetalning) یا پرداخت قسمی (delbetalning) نام گرفته میشود. تأدیه پیسه کدام کالا یا مصارف خدمات ذریعه اقساط یا پرداخت قسمی در اخیر قیمت تر از پرداخت آنی خواهد بود. همچنان اگر کدام بل را در وقت معینه تأدیه نکنید، فورتاً مفاد به آن علاوه شده و گرانتر خواهد شد.

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند