اخیراً به سویدن آمده اید: خرید انترنیتی

شرکت های زیادی در سویدن ذریعه انترنیت محصولات و خدمات خویش را به فروش میرسانند، باآنهم همه چنان شرکت ها قابل اعتماد نمیباشند.

  • آیا کدام آدرس یا نمبر تلیفون در ویب سایت شرکت شامل شده است؟
  • نظر سائر اشخاص در پیوند با این شرکت چی بوده است؟ ذریعه جستجوی انترنیتی میتوانید بفهمید مستهلکین بالای شرکت های مختلف چی قسم رضایت دارند و چی قسم ناراضی استند؟

اگر کدام چیزی از یک کمپنی سویدنی ذریعه انترنیت خریداری میکنید، همیشه حق انصراف (ångerrätt) برایتان محفوظ خواهد بود. حق انصراف بدین معنا است که میتوانید تصمیم تان را تغیر دهید و از موافقت نامه انصراف دهید و سپس محصول خریداری شده را ظرف 14 روز پسانتر از خرید عودت دهید. سپس صرف مصارف عودت دهی محصول را تأدیه خواهید کرد. چنانچه فقره خریداری شده را استعمال نکرده باشید، متباقی پیسه تان مسترد خواهد شد.

معلومات مزید در مورد حق انصراف

آفرهایی که قسم نامعقول و غیرعادی خوب استند

آفرهای زیادی در انترنیت موجود استند که به اندازه یی خوب استند که مشکوک معلوم میشوند – طور مثال، آفر یک مبایل یا کمپیوتر تابلت که صرف یک کرون قیمت دارد. چنان آفرها در بسیاری وقت ها ضرورت مند عضویت های با قیمت بلند استند که تأدیه آنها مشکل بوده میتواند. اگر چنان آفر را قبول کنید، ممکن است ضرور باشد هر ماه مصارف بلندی تأدیه نمایید.

مراقب باشید بخاطریکه ممکن است این قسم آفرها را در موقعیت های غیر از انترنیت نیز اخذ نمایید - طور مثال، ممکن است در اعلانات معمول، ذریعه نامه یا حتی یک فروشنده در سرک این قسم آفرها را دریافت نمایید.

اگر کدام مدرک احراز هویت ندارید

ایا نمبر شناسایی شخصی تان را همین اخیر از اداره مالیه سویدن (Skatteverket) اخذ نموده اید؟ بخاطر داشته باشید تاوقتیکه کارت هویت (legitimation) تان را اخذ نکرده اید، نباید کدام چیزی از انترنیت خریداری نمایید. برای آنکه مراسله تان را از اداره پست تحویل گرفته بتوانید، ضرورت خواهید داشت کارت هویت تان را نشان دهید. همچنان برای تأدیه مبلغ یک انوایس در بانک نیز چنان کارت را نیاز خواهید داشت.

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند