اخیراً به سویدن آمده اید: طرح ریزی امور مالی

اگر شما شخصاً امور مالی تان را کنترول و نظاره میکنید، ضرور است نکات زیادی را مدنظر بگیرید. اینجا میتوانید در مورد بعض فقراتی که ممکن است بالای مصارف تان تاثیر بگذارند، معلومات کسب نمایید.

بودجه بندی ماهوار

یک ایده خوب این است که امور مالی تان را طور ماهوار طرح ریزی نمایید. این پروسه ترتیب دادن بودجه (budget) نام گرفته میشود و در آن عایدات و مصارف تان طور دقیق تشریح میگردند. این برایتان نشان میدهد در هر وقت ماه چی مقدار پیسه برای خرج کردن در اختیار دارید. ترتیب دادن بودجه اهمیت زیادی دارد بخاطریکه بیشتر از آنچه استطاعت دارید خرید نمیکنید و نتیجتاً مدیون نخواهید شد. بالای لینک ذیل کليک کنید تا بودجه خویش را با کمک افزار ویب حسابگر بودجه (Budgetkalkylen) ما بودجه تان را ترتیب نمایید.

افزار حسابگر بودجه ما را امتحان کنید (سویدنی)

اگر میخواهید پیسه قرض بگیرید

اگر ضرور استکه پیسه قرض بگیرید، مهم است که بالای قرضه های بانکی میسر معلومات کسب نمایید. سپس میتوانید اختیار نمایید که کدام قرضه برایتان مناسب است. قرض گرفتن پیسه برایتان مصارف دارد. چیک کنید نرخ تکتانه قابل تطبیق (effektiv ränta) هر قرضه چی قسم است. نرخ تکتانه قابل تطبیق مبلغی است که باید طور سالوار برای اخذ یک قرضه پرداخت نمایید.

معلومات مزید در مورد دریافت قرضه ها

تاوقتی که بالای مصارف و اقساط قرضه فوری (snabblån) معلومات مکمل اخذ نکرده اید، آن را اخذ نکنید. این قرضه قیمت ترین شیوه برای کسب پیسه است. قرضه های فوری قرضه های خردی استند که باید در دورانیه زمانی کوتاه بازپرداخت شوند. طور مثال، شما میتوانید یک قرضه فوری 10000 کرونی ذریعه روان کردن پیام کوتاه اس ام اس به یک کمپنی قرضه دهی دریافت نمایید. قرضه های فوری مفاد و نرخ های تکتانه بسیار بلند دارند. قرضه های فوری بحیث قرضه های خرد (mikrolån) و قرضه های اس ام اسی (sms-lån) نیز شناخته میشوند.

در صورت وقوع حادثات بیمه کمک خواهد کرد

بیمه (försäkring) موافقت نامه یی است که با یک کمپنی بیمه منعقد میشود. به اساس این موافقت نامه، اگر کدام دارایی شما مصاب نقصان شده یا دزدیده شود، بخاطر از آن خساره و غرامت دریافت خواهید کرد. طور مثال، در صورتی که مایملک شما در حادثه حریق یا کدام حادثه ترافیکی تخریب شوند. بسیار مهم است که برای پوشش جان، جایداد و سائر اموال و دارایی های ارزشمند خویش بیمه تهیه کنید.

معلومات مزید در مورد بیمه خانه

ارسال پیسه به یک کشور دیگر

آیا میخواهید به کدام کشور دیگری پیسه روان کنید؟ اگر این قسم است، توصیه میکنیم ویب سایت با اسم «ارسال پیسه از سویدن» (Money from Sweden) را استعمال نمایید. این یک خدمت انترنیتی است که توسط Konsumentverket تقدیم میشود و شما را قادر میسازد تا قیاس نمایید برای روان روان کردن پیسه به سائر کشورها ضرور است چی مقدار مصارف پرداخت نمایید.

ویب سایت Money from Sweden را بازدید نمایید

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند