اخیراً به سویدن آمده اید: حقوق شما در وقت خریداری محصولات و خدمات

در سویدن، مقرراتی وجود دارد که در وقت خریداری محصولات و خدمات شما را محافظت مینمایند. این مقررات حق طرح شکایات در مورد خریدها را برایتان تقدیم مینمایند

تقدیم شکایت در صورت عدم رضایت

اگر کدام چیزی خریداری کردید که طور صحیح کار نمیکند، میتوانید در پیوند با آن شکایت (reklamera) کنید. اگر این قسم است، حق دارید به چنان فروشگاه بروید و در پیوند با چنان محصول، مساعدت ضرور اخذ نمایید. بسیاری وقت ها، در بدل کالای معیوب یک کالای جدید برایتان تقدیم میگردد. الی سه سال پسانتر از خریداری یک کالا میتوانید به فروشگاه مراجعه نموده و طرح شکایت نمایید. وقتی کدام فقره خریداری میکنید، همیشه رسید (kvitto) آن را نگه دارید تا پروسه عودت دهی آن تسهیل گردد.

معلومات مزید در مورد طرح شکایت

معلومات مزید در مورد رسیدها

خرید آزاد

فروشگاه های زیادی طرح های خرید آزاد (öppet köp) ارائه مینمایند. کدام قانون که تعین نماید شما واجدالشرایط خرید آزاد استید وجود ندارد - از هر فروشگاه در پیوند با پالیسی آن پرسان کنید. اگر فروشگاه «خرید آزاد» را اجازه دهد، شما قادر خواهید بود کالای خریداری شده را حتی اگر معیوب نباشد عودت دهید - و پیسه که در بدل آن تأدیه نموده اید را پس بگیرید. بخاطر از عودت دهی محصول ضرور است آن را استعمال نکرده باشید یا در دورانیه زمانی معینی برای عودت دهی آن اقدام نمایید.

معلومات مزید در مورد خریدهای آزاد

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند