اخیراً به سویدن آمده اید: در مورد خریدهای تلیفونی مراقب باشید

اگر تلیفون دارید، ممکن است بعض کمپنی ها بخاطر از فروش کالاها و خدمات خویش با شما به تماس شوند. این شیوه فروشات تلیفونی (telefonförsäljning) نام گرفته میشود.

هرگز آفر تلیفونی را قبول نکنید، مگر وقتی که بالای آنچه خریداری میکنید، یقین مکمل دارید.

اگر آفر یک فروشنده تلیفونی را قبول میکنید، در قبال شرایط یک موافقت نامه متعهد خواهید شد. بناً، وقتی یک فروشنده تلیفونی با شما تماس میشود، احتیاط نمایید. همیشه میتوانید بگویید «نخیر تشکری» و مکالمه را خاتمه دهید.

همچنان ممکن است خارج از یک فروشگاه یا در سرک یک فروشنده با شما صحبت کند. در چنان شرایط، عین توصیه برای فروش تلیفونی مفید میباشد - همیشه میتوانید بگویید «نخیر تشکری» و مسیرتان را ادامه دهید.

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند