اخیراً به سویدن آمده اید: بل هایتان را در وقت معینه تأدیه نمایید

اگر کدام چیزی را بدون آنکه همان وقت قیمت آن را تأدیه نمایید، خریداری کنید، پس از مدت زمانی معین یک بل (räkning) در بدل آن دریافت خواهید کرد. ممکن است یک بل با اسم انوایس (faktura) نیز نام گرفته شود. بل ها ذریعه پست یا ایمیل برایتان روان میشوند و ممکن است با یکدیگر کاملاً متفاوت باشند.

پس از آنکه یک بل دریافت میکنید، فقرات ذیل را در مورد آن چیک کنید:

  • شما چنان فقره را فرمایش داده اید.
  • قیمت محاسبه شده صحیح است.
  • تاریخی که باید پرداخت تا آن وقت انجام شود.

شما باید بل ها را پرداخت نمایید و اهمیت زیادی دارد که در وقت معینه این کار را انجام دهید. تاریخی که ضرور است تا آن وقت پرداخت انجام شود، بر روی بل شامل شده است. چنان تاریخ معمولاً با عبارت تاریخ نهایی پرداخت (sista betalningsdag) یا تاریخ میعاد (förfallodatum) معلوم خواهد شد. اگر در وقت معینه پرداخت نکنید، به مشکلات عمده واقع شده میتوانید. ابتدائاً، مبلغی که باید تأدیه نمایید، بلندتر خواهد رفت. همچنان، اگر یک بل را به دفعات تأدیه ننمایید، قضیه دین و قرض شما به نهاد اجراات سویدن (Kronofogden) واگذار خواهد شد. این قرض میتواند سبب وقوع مشکل در پیوند با اعطای تابعیت سویدن به شما شود.

اگر بل مرتبط به محل بودوباش تان را تأدیه نکنید، ممکن است بیرون شوید. این بدان معناست که قرارداد کرایه تان فسخ شده و باید محل را ترک نمایید. اگر از محل بودوباش تان بیرون شوید، پیدا کردن محل جدید برایتان مشکل خواهد بود.

بعض بل ها را با فواصل زمانی طویل تر دریافت خواهید کرد. اگر طور مثال، تلویزیون داشته باشید، ضرورت خواهد داشت فیس رادیو و تلویزیون (radio- och tv-avgift) را پرداخت نمایید. این پرداخت معمولاً یک یا چهار دفعه در سال انجام میشود.

معلوم شدن خطا در بل

آیا کدام بل را دریافت کرده اید که در آن خطا وجود دارد؟ اگر این قسم است، باید طور تحریری شرکت مربوطه را مطلع سازید. در نامه یا ایمیل تشریح نمایید که مبلغ بل را پرداخت نمیکنید و دلیل تصمیم تان را نیز برای آنها توضیح دهید. این پروسه اعتراض (bestrida) بالای یک انوایس نام گرفته میشود. همیشه یک کاپی آنچه برای کمپنی تحریر کرده یا روان میکنید را ذخیره نمایید.

آیا در مورد اعتراض به یک انوایس کمک نیاز دارید؟ با یک مشاور بودجه و دیون (budget- och skuldrådgivare) یا یک مشاورین مستهلکین (konsumentvägledare) در شاروالی خویش به تماس شوید.

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند