تازه واردین به سویدن

آیا اخیراً به سویدن آمده اید؟ وقتی یک نمبر شناسایی شخصی برایتان ارائه شود، بحیث یک مستهلک کارهایی زیادی انجام داده میتوانید. طور مثال، در یک قرارداد مبایلی عضویت گرفته میتوانید، کالاها را ذریعه انترنیت خریداری نموده و موافقت نامه ها را نیز امضاء کرده میتوانید. بحیث یک مستهلک، هم شماری حقوق برایتان مقرر شده است و هم شماری تعهدات به دوش خواهید داشت و بهتر است در پیوند با هر دو معلومات داشته باشید. این صفحه به لسان های متعدد ترجمه شده است.

 

معلومات مزید برای تازه واردین به سویدن در قسمت های ذیل موجود میباشند:

بالای آنچه امضاء میکنید مراقب باشید

حقوق شما در وقت خریداری محصولات و خدمات

طرح ریزی امور مالی

خرید انترنیتی

بل هایتان را در وقت معینه تأدیه نمایید

در مورد خریدهای تلیفونی مراقب باشید

ما برای کمک شما آماده گی داریم

بحیث یک مستهلک جدید در سویدن لازم است نکات زیادی را مدنظر بگیرید. در هر شاروالی، مشاورین بودجه و دیون (budget- och skuldrådgivare) در دسترس استند که شما را در پیوند با امور مالی تان کمک کرده میتوانند. در بسیاری از شاروالی ها، پمشاورین مستهلکین (konsumentvägledare) نیز حضور دارند که سئوالات شما در پیوند با خریدها و قراردادها را جواب داده میتوانند. اینجا در ویب سایت Hallå konsument، شما میتوانید جواب های سئوالات متداول زیادی که در پیوند با پیسه، قراردادها یا خریدها پرسان شده بود را ملاحظه نمایید.

ذریعه این ویب سایت میتوانید با ما یا مشاورین مستهلکین شاروالی خویش به تماس شوید

این صفحه ها به لسان های مختلف میسر میباشند:

Enkel svenska

English, engelska

arabiska, العربية

persiska, فارسی

sorani, كوردی-سۆرانی

af-Soomaali, somaliska

ትግርኛ, tigrinska