Zakon o uslugama za potrošače

Zakon o uslugama za potrošače primjenjuje se kad firma izvrši usluge za Vas. Zakon je obavezujući u korist potrošača. To znači da firma ne smije da Vam da lošije uslove od onih u zakonu. 

Zakon važi:

 • za rad na pokretnim predmetima, na primjer popravka automobila ili televizora,
 • za rad na nepokretnoj imovini, na zgradi ili drugim strukturama na zemlji ili na vodi ili na drugim nepokretnim predmetima, na primjer renoviranje kuće ili farbanje,
 • za čuvanje pokretnih predmeta, na primjer čuvanje u magacinu ili brodu. 

Zakon ne važi:

 • za tretman lica ili životinja, na primjer, kod frizera ili veterinara,
 • za izradu predmeta,
 • za prodaju predmeta, na primjer, uređaja u domaćinstvu koji montira ili instalira prodavac, ujedno s kupovinom,
 • za rad koji vrši firma da ispravi nepravilnosti prodatog proizvoda ili nepokretne imovine,
 • za transport, na primjer, prevoz mebla,
 • za samostalno konsultovanje, na primjer, kad artitekt treba da napravi plan gradnje. 

Kakve zahtjeve možete postaviti?

Firma treba:

 • da se pobrine da izvršilac usluge ima pravu kompetentnost i odgovarajuće obrazovanje,
 • da profesionalno izvrši uslugu, tj. da posao izvrši na način koji se obično očekuje od ozbiljnog eksperta, profesionalca,
 • da uzme u obzir Vaše interese i da se konsultuje sa Vama kako ne bi došlo do nerazumijevanja,
 • da obezbjedi materijale potrebne za rad, ako se niste drukčije dogovorili,
 • da obezbjedi da se usluga ne izvrši povređujući bezbjednosne propise ili Zakon o bezbjednosti proizvoda ili Zakon o marketingu,
 • da Vas informiše ako se tokom rada pojavi potreba za dopunski rad,
 • da Vas ubjedi da ne kupite uslugu ako ona nije od razumne koristi za Vas. 

Neispravnost usluge

Usluga je neispravna ako:

 • rezultat nije profesionalno izveden,
 • firma nije izvršila uslugu u skladu sa važećim propisima bezbjednosti,
 • usluga nije u skladu sa dogovorenim između Vas i prodavca,
 • usluga je izvršena uprkos zabranama u Zakonu o bezbjedonosti proizvoda,
 • firma nije izvršila dopunski posao koji ima dužnost da izvrši da bi izbjegla ozbiljnu oštetu,
 • rezultat nije u skladu s podacima u reklamnih materijala firme ili računom firme. 

Reklamiranje

Ako smatrate da je usluga neispravna, morate je reklamirati. To ćete učiniti obavještavanjem firme kad primjetite neispravnost. Morate podnijeti žalbu za neispravnost u razumno vrijeme. Ako to učinite u roku od dva mjeseca, to se smatra „razumnim” vremenom. Ipak, možete reklamirati neispravnosti primjećene tri godine kasnije po izvršenju zadatka. Ako se usluga odnosi na rad na zemlji, gradnju ili druge nepokretne predmete, možete reklamirati neispravnost primjećenu deset godina po završetku zadatka.

Kod neispravne usluge možete:

 • zadržati plaćenje, zadržati velik dio plaćanja kao garanciju za Vaš zahtjev,
 • tražiti da se ispravi neispravnost. To bi uobičajeno trebalo da se dogodi bez troškova za Vas,
 • da tražite smanjenje cijene. Veličina umanjenja treba da odgovara Vašim troškovima za popravku neispravnosti,
 • da raskinete ugovor. To je moguće ako je promašen cilj usluge i firma je trebala to da uoči. Na primjer, ako usluga nije završena u dogovoreno vrijeme, a firma zna da je vrijeme od velikog značaja,
 • da tražite odštetu. Obično imate pravo na naknadu uzrokovanu od neispravnosti. Na primjer, može biti riječi o neispravno popravljenom krovu, zbog čega je prokišnjavalo i uništene su stvari u Vašem domu. 

Zakašnjenje

Ako firma ne završi zadatak u roku koji je dogovoren, a to nije zavisilo od Vas, imate pravo da zadržite plaćanje. Možete izabrati ili tražiti da firma izvrši uslugu ili da raskinete dogovor. Pored toga možete tražiti odštetu.

Kakvu cijenu treba da platite?

 • Treba da platite cijenu koju ste dogovorili sa firmom. Ako se niste dogovorili za cijenu, platićete takozvanu razumnu cijenu. Smatra se da cijena razumna ako odgovara uobičajenoj cijeni za takvu uslugu.
 • Ako Vam je firma dala orijentacionu cijenu, onda krajnja cijena ne bi trebalo da bude veća od orijentacione od 15 odsto.
 • Prodavac ima pravo da poveća cijenu ako je izvršio neophodan dopunski posao ili je usluga postala skuplja zbog okolnosti koje zavise od Vas. Ipak, osnovno pravilo je da Vas prodavac uvijek konsultuje prije nego što izvrši dopunski posao. 

Imate pravo da dobijete konkretan račun, na osnovu kojeg ćete vidjeti kakva je vrsta posla izvršena i njegov obim. Ako cijena nije fiksna, mora biti jasno kako je cijena formirana.

Otkazivanje narudžbine

Ako otkažete narudžbinu usluge prije nego što se ona izvrši, firma ima pravo na naknadu za već obavljen dio posla. Prodavac takođe ima pravo na naknadu za izgubljeni profit na osnovu toga što nije mogao prihvatiti drugi posao.

Ako kasnite sa isplatom

Ako ne platite na vrijeme, prodavac može zaustaviti rad dok ne platite. Prodavac takođe ima pravo na naknadu za eventualne gubitke. Ako je posao započet, prodavac je dužan da završi onoliki dio posla kojim se neće eliminisati rizik od Vaše ozbiljne povrede. Ako se posao odnosi na predmet koji je predat prodavcu, na primjer na sto koji ste mu ostavili radi bojenja, on ima pravo da ga zadrži dok ne platite.

Ako trgovac ne poštuje zakon

Ako se Vi i firma ne možete dogovoriti, možete prijaviti slučaj u Nacionalni zavod za žalbe potrošača (NZŽP), koji besplatno rešava sporove između potrošača i firmi. Zapamtite, dobro je da sačuvate račun, kao i komunikaciju putem e-pošte ili druge dokaze. Spor se može rešavati čak i na sudu, ali sud naplaćuje iznos za pokretanje slučaja, a Vi ćete morati da pokrijete i pravne troškove.

Till ARN:s webbplats

Pomoćiće Vam „Uputstvo za podnošenje žalbi”

Uputstvo za podnošenje žalbi je jednostavna internet usluga koja će Vam pružiti pomoć u podnošenju žalbe za proizvod ili uslugu.
Till Klagoguiden

 

Cio zakon možete pročitati na web-stranici skupštine

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.