Zakon o kupovini

Kada kupujete nesto od fizičkog lica ili ako sami prodajete proizvode drugim privatnim licima, ne važi Zakonodavstvo za potrošače. 

Zakon o kupovini nije obavezujući. To znači da kupac i prodavac mogu da se dogovore za drukčije uslove kupovine od onih u zakonu.

Nemate pravo na predomišljanje

Kada kupujete od fizičkog lica ne možete, na primjer, da se predomislite kao kad kupujete za neko preduzeće. Da bi mogli da se predomislite za neku kupovinu od fizičkog lica, morate se o tome dogovoriti s prodavcem pre kupovine.

Neispravnost proizvoda

Osnova za utvrđivanje da li proizvod ima nepravilnosti je dogovor. Na primjer, prodavac može sebe da oslobodi odgovornosti za neispravnosti. To je uobičajeno kada je riječ o polovnom proizvodu.

Ipak, proizvod se može smatrati neispravnim:

  • Ako proizvod nije kao što je prodavac rekao.
  • U mnogo je gorem stanju nego što možete da pretpostavite, na primjer, iz cijene.
  • Prodavac Vam nije rekao za neispravnosti koje su mnogo ozbiljnije nego što je on mislio. 

Učinite reklamaciju za neispravan proizvod

Kupac mora da učini reklamaciju kod prodavca za proizvod sa nepravilnostima u okviru razumnog vremena pošto je otkrio/la, ili je trebalo da otkrije, nepravilnost. To znači da će kupac obavijestiti prodavca zašto je proizvod neispravan. Dvije godine poslije kupovine, kao kupac gubite pravo da reklamirate prozvod.

Ako na proizvodu ima nepravilnosti, kupac može

  • da zatraži da prodavac popravi nepravilnost ili da mu isporuči proizvod sa istom vrednošću. Pri privatnoj kupovini obično nema proizvoda sa jednakom vrednošću koji može biti isporučen,
  • da traži smanjenje cijene,
  • da otkaže kupovinu.

Ako prodavac ne može da otkloni nepravilnost ili da isporuči novi proizvod u razumnom vremenu, možete zatražiti smanjenje vremena ili ćete otkazati kupovinu. Za Vas kao kupca, da biste otkazali kupovinu, nepravilnost mora mnogo da znači.

Kao kupac, imate pravo na naknadu za troškove napravljene zbog neispravnosti proizvoda.

Isporuka proizvoda

Proizvod se isporučuje do roka dogovorenog između kupca i prodavca. Ako niste dogovorili konkretno vrijeme isporuke, ona treba da se izvrši u razumno vrijeme od momenta sklapanja ugovora. Ipak, prodavac nema obavezu da isporuči proizvod prije nego što kupac plati.

Ako se proizvod ne isporuči prekasno ili se uopšte ne isporuči, kupac može

  • da zatraži da prodavac ostvari kupovinu i da isporuči kupljeno, a ponekad da otkaže kupovinu.

Kao kupac, možete imati pravo i na naknadu za troškove napravljene zbog kašnjenja.

Obaveze kupca

Kupac je obavezan da plati cijenu dogovorenu između kupca i prodavca.

Ako kupac ne ispuni svoje obaveze, prodavac ima pravo

  • da zadrži kupljeno i da traži isplatu, a ponekad i da otkaže kupovinu.

Kao prodavac imate pravo na naknadu za troškove napravljene zbog kašnjenja plaćanja.

Dužnost čuvanja prodavca i kupca

Postoji odredba u zakonu o kupovini da obe strane imaju takozvanu dužnost čuvanja. To znači da ako proizvod ne stigne na vrijeme, prodavac se brine za proizvod za proizvođača. Isto važi ako je kupac dobio proizvod, ali iz nekih razloga mora da ga vrati prodavcu. Do tog momenta kupac će se brinuti o proizvodu za prodavca.

Ako se prodavac i kupac ne dogovore

Ako Vi i drugo fizičko lice se ne dogovorite, možete se obratiti osnovnom sudu. Ako se spor reši na sudu, sud naplaćuje iznos za podnošenje slučaja, a Vi ćete morati da pokrijete i pravne troškove.

Cio zakon možete pročitati na web-stranici skupštine

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.