Reklamirati greške na proizvodu ili usluzi

Reklamirati znači žaliti se. Reklamacija podrazumijeva da stupite u kontakt sa poduzećem/preduzećem i da objasnite kakvu grešku ima proizvod ili usluga koju ste kupili.

Koje greške mogu da reklamiram?

Možete reklamirati sve greške koje se pojave na nekom proizvodu. Poduzeće/Preduzeće je pak jedino odgovorno za greške koje je proizvod imao prije nego što ste ga Vi primili. Izvorna greška se ne mora pokazati odmah. Može se raditi o izvornoj grešci iako se greška primijeti poslije nekog vremena. Proizvod ne mora biti pokvaren da bi se smatralo da je u pitanju greška. Sofa koja se isporučuje u pogrešnoj boji, je takođe/također roba sa greškom. Imajte u vidu da ako reklamirate neki proizvod koji nema greške, zakonski gledano, možete biti dužni platitii cijenu istrage.

Pročitajte više o Zakonu o potrošačima (konsumentköplagen) 

Primjer greške neke usluge može biti da poduzeće/preduzeće nije izvršilo uslugu na stručan način, tj. da izvedba rada ne odgovara onome što Vi kao naručilac možete da očekujete od ozbiljnog stručnog lica.   A može i takođe biti da je rad stručno obavljen ali da rezultati rada ne odgovaraju onome što ste se dogovorili.

Više o Zakonu o potrošačima/korisnicima usluga (konsumenttjänstlagen) 

Vaša prava kada nađete greške na proizvodu i usluzi

Kada proizvod ili usluga imaju izvorne greške, možete zahtijevati sljedeće:

  • Popravku (avhjälpande), tj. prodavac treba da popravi grešku
  •  Ponovnu isporuku (omleverans), što znači da dobivate/dobijate novi odgovarajući proizvod
  •  Sniženu cijenu ili nadoknadu (prisavdrag eller ersättning) kako biste popravili grešku
  •  Poništenje kupovine (hävning av köpet), što znači da Vam se novac vraća natrag
  •  Da čekate sa uplatom
  •  Odštetu, što je vrsta nadoknade za dodatne izdatke koje ste imali zbog te greške.

Što mogu da zahtijevam?

Poduzeće/Preduzeće ima prvenstveno pravo odkloniti/da otkloni greške, tj. riješi probleme. Kada je u pitanju kupovina proizvoda, to znači da se poduzeću/preduzeću mora pružiti prilika da popravi proizvod ili ga zamijeni odgovarajućim. Kada je u pitanju greška u uslugama, morate pružiti poduzeću/preduzeću priliku odkloniti/da otklone grešku.  Stoga ne možete zahtijevati poništenje kupovine ili svoj novac natrag, a da prvo nijeste dali poduzeću/preduzeću priliku odkloniti/da otkloni greške.

U slučaju grešaka, imate pravo sačekati sa uplatom, kao jedna sigurnost za Vaše zahtjeve. Ali imajte u vidu da iznos koji ste sačekali da uplatite, mora po veličini  odgovarati  procijenjenoj vrijednosti greške.

Pravo na poništenje kupovine imate kada je greška ozbiljna i od bitnog značaja za Vas, alternativno kada je poduzeće/preduzeće pokušalo odkloniti/da otkloni grešku više puta a bez uspjeha. Ako ste izloženi troškovima zbog greške proizvoda, možete imati pravo na nadoknadu, tzv. odštetu. Važno je da možete dokazati da ste imali troškove sa npr. računima.

Reklamirajte što je prije moguće

Važno je da stupite u kontakt sa poduzećem/preduzećem i da prijavite grešku što je prije moguće. Reklamirati u roku od dva mjeseca od kada ste primijetili grešku, uvijek se smatra  da je na vrijeme.

Imate pravo reklamirati izvornu grešku na proizvodu ili usluzi u roku od tri godine. Imate pravo reklamirati obavljene građevinske radove na nepokretnoj imovini,  kao što je npr. renoviranje kupaone/kupatila, u roku od deset godina.

Jača zaštita prvih šest mjeseci

Prvih šest mjeseci nakon kupovine proizvoda, važi posebno jaka zaštita potrošača. Greške koje se pojavljuju u ovom periodu se smatraju kao izvorne, tj. greške za koje odgovara poduzeće/preduzeće. Poduzeće/Preduzeće mora u roku od ovih šest mjeseci da dokaže da greška nije bila prisutna kada su prodali proizvod, kako bi mogli da odbiju Vašu reklamaciju.

Kada prođu šest mjeseci, teret dokazivanja prelazi na Vas kao potrošača. To znači da morate biti u stanju dokazati da je greška na proizvodu izvorna, kako bi ste mogli tražiti nešto od poduzeća/preduzeća. Prilikom kupovine usluga, ne postoji šestomjesečno pravilo.

Morate dokazati da postoji greška

Bez obzira kada ste reklamirali, Vi ste taj koji mora dokazati da greška stvarno postoji. Ovo možete uraditi na više načina, zavisno od toga koji je tip greške u pitanju.

Ako ste, kao primjer, kupili novi mobitel/mobilni telefon koji ne može da se upali, morate dopustiti poduzeću/preduzeću da pregleda grešku. Ako ste kupili sofu koja je isporučena u pogrešnoj boji, dovoljno će biti da pošaljete sliku iste. Ali morate i dokazati da boja ne odgovara vašoj narudžbini, sa npr. potvrdom o narudžbi ili oglasu koji je koristilo poduzeće/preduzeće. 

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem, možete to prijaviti Općem/Opštem savjetu za reklamacije (ARN) kako bi se spor preispitao.

Pročitajte dodatno o tome kako prijaviti na web-mjestu Općeg/Opšteg savjeta za reklamacije (Allmänna reklamationsnämnden)

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Ne zaboravite da se prvo morate žaliti poduzeću/preduzeću. Poslužite se savjetima iz našeg uputstva za žalbe (klagoguide)

Dođite do uputstva za žalbe (klagoguiden)

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.