Isporuka robe koja kasni

Ako poduzeće/preduzeće ne isporuči na vrijeme robu koju ste naručili, to se naziva “kasna isporuka” (dröjsmål). Ako se drugačije nijeste dogovorili, poduzeće/preduzeće mora isporučiti naručenu robu u roku od 30 dana nakon što ste sklopili ugovor.

U slučaju da ne dobijete robu na vrijeme, možete:

  •  Sačekati sa uplatom
  •  Zahtijevati da poduzeće/preduzeće u potpunosti dovrši kupovinu
  • Poništiti kupovinu, ako je zakašnjenje od velikog značaja za Vas
  •  Tražiti nadoknadu za izdatke koje ste imali zbog zakašnjenja

Sačekati sa uplatom

Po Zakonu o potrošačima (konsumentköplagen) imate pravo da sačekate sa uplatom, kao sigurnost da će Vam poduzeće/preduzeće isporučiti Vaš proizvod. Ne zaboravite da u pismenoj formi obavijestite poduzeće/preduzeće, o tome da ćete sačekati sa uplatom. Ako ste kupili robu na kredit, npr. uz plaćanje fakture ili na otplatu, imate isto pravo sačekati sa uplatom prema davaocu kredita. U ovim slučajevima se moraju obavijestiti kako poduzeće/preduzeće tako i davalac kredita.

Zahtijevati da poduzeće/preduzeće u potpunosti dovrši kupovinu

Imate pravo tražiti od poduzeća/preduzeća da održi svoj dio ugovora i da isporuči Vaš proizvod. U slučaju da isporuka proizvoda kasni, morate stupiti u kontakt sa poduzećem/preduzećem te žaliti se zbog zakašnjenja. Ne zaboravite da stupite u kontakt u pismenoj formi, najbolje e-poštom. Istovremeno je potrebno da poduzeću/preduzeću date dodatno vrijeme za isporuku, to jest jedan rok do kada najkasnije trebaju da Vam isporuče proizvod. Imajte u vidu da taj dodatni rok ne bude prekratak. Poduzeće/Preduzeće mora dobiti realnu mogućnost da isporuči proizvod.

Poništiti kupovinu 

Ako ste dali poduzeću/preduzeću dodatni rok za isporuku, a proizvod nije isporučen, imate pravo da poništite kupovinu.

Ako je zakašnjenje od velikog značaja za Vas, možete imati pravo da poništite kupovinu iako nijeste dali poduzeću/preduzeću dodatni rok za isporuku. To može biti u slučaju da ste prije kupovine obavijestili poduzeće/preduzeće o tome da je datum isporuke od odlučujućeg značaja za Vašu kupovinu.

U nekim slučajevima može biti očigledno da bi zakašnjenje isporuke  bilo od bitnog značaja iako nijeste obavijestili isporučioca o tome, npr. ako naručite vjenčanicu.

Odšteta

U slučaju da Vam nastanu troškovi usljed zakašnjenja, možete tražiti odštetu. Po zakonu imate pravo na stvarne troškove, znači nemate pravo na nadoknadu za vrijeme koje ste čekali. Morate pak dokazati koje ste troškove imali sa npr. računima.

Dodatno o Zakonu o potrošačima

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem

Ako se ne slažete sa poduzećem/preduzećem, možete to prijaviti Općem/Opštem savjetu za reklamacije (ARN) kako bi se spor preispitao.

Dodatno o tome kako prijaviti na web-mjestu Općeg/Opšteg savjeta za reklamacije /(Allmänna reklamationsnämnden)

(Link vodi do stranice na švedskom jeziku)

Ovaj tekst je prijevod sa švedskog jezika. Prijevod se može nešto razlikovati od originala. Pregledan je samo švedski tekst.