ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ፡ ክትፍርም ከሎኻተጠንቀቕ

ፊርማኻ ናትካ ናይ ውልቅኻን፤ ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎን ነገር እዩ። ንሓደ ስምምዕ ወይ ኮንትራት ፊርማኻ እንተ ኣስፊርካሉ፤ በቲ ኵሉ ዝኣቶኻዮ ናይቲ ስምምዕ ኩነት ቅዩድ ኢኻ ማለት’ዩ። ፊርማኻ ቅድሚ ምስፋርካ፤ እቲ ስምምዕ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ከም ዘሎዎ ክትፈልጥ የድልየካ።

ኣብ ሽወደን፡ ገለ ነገር ክትሽምት ምስ እትደሊ፤ ኣብ ውዕል ምእታው ኣዝዩ ልሙድ ነገር‘ዩ። ውዕል (avtal) ወይ ኮንትራት (kontrakt) ክልተ ኣካላት ኴንካ እትሰማምዑሉ ጉዳይ ማለት’ዩ። ንኣብነት፡ ናይ ኢንተርነት መራኸቢ ዘሎዋ ሞባይል ቴሌፎን፤ ካብ ሓደ ኩባንያ ክትዕድግ ትኽእል እሞ፤ ከምቲ ግቡእ ድማ ንገለ ዓመታት ነቲ ኩባንያ በብወርሑ ዝተወሰነ ምዱብ ገንዘብ ትኸፍሎ ማለት’ዩ።

ንሓደ ውዕል ወይ ኮንትራት ምፍራም ማለት፤ ናትካ ክታም ኣብቲ ጽሑፍ ምስፋር (underskrift, namnteckning or signatur) እዩ ዚጽዋዕ። ሓደ ግዜ ንሓደ ስምምዕ ክታምካ ምስ ኣስፈርካሉ፤ ሓሳባትካ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ። በቲ ዅሉ ዝኣተኻዮ ናይቲ ስምምዕ ኩነት ቅዩድ ኢኻ። 

ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ኴንካ ብፍጹም ንዝዀነ ስምምዕ ኣይትፈርም - ዋላኳ ስድራኻ ወይ ፈተውትኻ ውን እንተ ዀኑ።

ብዙሕ ካብቲ እትኣትዎ ስምምዓት፤ ምስ ሓደ ኩባንያ ንንውሕ ዝበለ እዋን ንእትገብሮ ናይ ገንዘብ ምኽፋል ውዕል እዩ። ስለዚ፡ ቅድሚ ምፍራምካ እምበኣር፡ ንዅሉ ነቲ ዚግበር ወጻኢታት ንኽትከፍሎ፤ ዓቕሚ ከም ዘሎካ ክትፈልጥ የድሊ። ገለ እዋናት፡ በብወርሑ ኣማኢታት ክሮኖር ንብዙሕ ዓመታት ክትከፍል ከድልየካ ይኽእል እዩ።

ናይ ባንክ ምስጢራዊ ኮዳትን ናይ ባንክ ካርድታት ቁጽርን ከምኡውን ናትካ ናይ መንነትካ ቁጽርን፤ ተጠንቂቕካ ደኣ ሓልዎም።

እዚ ሓበሬታታት’ዚ፤ ኣብቲ ምስ ባንክ ወይ ምስ ኣብያተስልጣን ርክብ ኣብ እትገብረሉ ግዜ፤ ወይውን ካብ ሓደ እትኣምኖ ኩባንያ ገለ ነገር ክትዕድግ ኣብ እትደልየሉ ግዜ ጥራይ ኢኻ ክትጥቀመሉ ዚግባእ።

ዕዳኻ መቓቒልካ ክትከፍሎ፤ እቲ ዝኸበረ ክፍሊት ክዀነካ’ዩ

ብዙሕ ገንዘብ ዘውጽእ ክትዕድጎ ዝሓሰብካ ነገር ኣሎዶ? ከምኡ እንተዀይኑ፤ እቶም እትዕድገሎም እንዳ መሸጣ፤ ነቲ ዕዳ ኣብ ብዙሕ መቓቒልካ ንኽትከፍሎ ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ በብቑሩብ ምኽፋል (avbetalning) ወይ መቓቒልካ ምኽፋል (delbetalning) ይበሃል። ንሓደ ነገር ገዚእካ፤ ነቲ ዕዳኻ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ሓደ ጊዜ ኣብ ክንዲ ምኽፋል፤ መቓቂልካ ወይ በብቑሩብ ጌርካ ምስ ትኸፍሎ፤ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ድምር ናይቲ ዕዳ ዝበዝሐ እዩ ዝኸውን። እቲ ሕሳብካ ኣብ ግዜኡ ምስ ዘይትኸፍሎ ድማ፤ እቲ ዕዳ ብሓንሳእ’ዩ ናብ ዝገደደ ክብሪ ዚድይብ።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019