ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ: መደብ ቁጠባኻ ግበር

ናይ ቁጠባኻ ምሉእ ምቁጽጻር ንኽህልወካ፤ ብዙሕ ክትሓስበሉ ዘድልየካ ነገራት ኣሎ። ኣብዚ ዚስዕብ፡ ንወጻኢታትካ ሳዕቤናት ከምጽኡሎም ብዛዕባ ዚኽእሉ ነገራት ክተንብብ ኢኻ።

መደብ ቁጠባኻ ኣውጽእ

በብወርሑ መደብ ቁጠባኻ ምውጻእ ጽቡቕ ሓሳባት እዩ። እዚ ድማ፡ ዝርዝር ናይ ኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ዝሓዘ መደብ-ቁጠባ (budget) ተባህሉ ይጽዋዕ። እዚ ድማ በብወርሑ ክንደይ ክትሕሽሸሉ እትኽእል ገንዘብ ከምዝተረፈካ ብንጹር ከርእየካ እዩ። መደብ-ቁጠብኻ ምግባር ኣዝዩ ጠቓሚ’ዩ፤ ስለምንታይ’ሲ ካብቲ ክትገዝኦ እትኽእል ንላዕሊ ከይትገዝእ’ሞ፤ ናብ ዕዳ ንኸይትኣቱ እዩ። ኣብዚ መራኸቢ ቀለቤት ጽቐጥ’ሞ፤ ነዛ ናይ ኢንተርነት ቆጻሪት-ባጀት (Budgetkalkylen) ተጠቒምካ ባጀትካ ስራዕ።

ገንዘብ ክትልቃሕ ምስ ትደሊ

ገንዘብ ንኽትልቃሕ ምስ ዘድልየካ፤ ኣየኖት ኣማራጺ ናይ ልቓሕ ኣገባባት ከም ዘሎዉ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ብድሕሪኡ ድማ እታ ብዝበለጸ ንዓኻ እትሰማማዕ ዓይነት ልቓሕ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ክትልቃሕ ከሎኻ፤ እትኸፍሎ ሓረጣ ውን ከም ዘሎ ፍለጥ። እቲ እትልቅሖ፤ ክንደይ ዝኣክል ግብራዊ ወለድ (effektiv ränta) ከም ዘኽፍለካ ፍለጦ። እቲ ግብራዊ ወለድ ዝበሃል፤ እቲ ሓደ ልቓሕ፤ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘኽፍለካ ብዝሒ ሓረጣ እዩ።

ኣቐዲምካ ክሳዕ ክንደይ ዝኣክል ወለድ ከም ዘኽፍለካ ከይፈለጥካ፤ ህጹጽ ልቓሕ (snabblån) ኣይትውሰድ። እዚ እቲ ኣዝዩ ክቡር ዓይነት ናይ ልቓሕ ኣወሳስዳ ኣገባብ እዩ። ህጹጽ ልቓሓት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሓጺር ጊዜ ዚኽፈል ዕዳ፤ ንእስ ዝበለ ዓይነት ልቓሓት እዩ። ንስኻ ንኣብነት፤ ናብ ሓደ ናይ ልቓሕ ኩባንያ ናይ ኤስ.ኤምስ.ኤስ መልእኽቲ ጽሒፍካ፤ ናይ 10 000 ሽሕ ክሮኖር ህጹጽ ልቓሕ ወሲዲካ ኣሎኻ ንበል። ህጹጽ ልቓሕ፤ ኣዝዩ ልዑል ዝዀነ ክፍሊትን ሓረጣን’ዩ ዘኽፍል። ህጹጽ ልቓሕ ብኻልእ መጸውዒ “ማይክሮ-ልቓሕ” (mikrolån) ወይውን ናይ ኤስ.ኤም.ኤስ ልቓሕ (sms-lån) ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ።

ውሕስነት ክህልወካ ኣብ እዋን ሓደጋታት ይሕግዝ’ዩ

ውሕስነት (försäkring) ዝበሃል፤ ምስ ሓደ ናይ ውሕስነት ኩባንያ እትኣትዎ ስምምዕ’ዩ። እዚ ስምምዕ’ዚ ድማ፤ ገለ ካብ ንብረትካ እንተ ተሰርቀካ ወይ እንተ ተሰብረካ፤ ካሕሳ ንኽትረክብ ዘኽእለካ እዩ። ገለ ካብ ንብረትካ ንኣብነት፤ ብሓዊ ክነድድ ወይ ኣብ ግጭት ማኪና ክበላሸወካ ይኽእል’ዩ። እምበኣር ንነፍስኻን፤ ንገዛኻን ንኻልእ ኩሉ እትውንኖ ንብረትን፤ ውሕስነት ክትኣቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ገንዘብ ናብ ካልእ ሃገር ንምልኣኽ

ገንዘብ ናብ ካልእ ሃገር ክትልእኽ ትደሊዶ? ከምኡ እንተ ዀይኑ፤ ነቲ “ገንዘብ ካብ ሽወደን” (Money from Sweden) ዚብል ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ክትጥቀም ንመኽረካ። እዚ ብ”ኮንሱመንትቨርከት” ዝወሃብ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት’ዚ፤ ገንዘብ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምስዳድ፤ ዋጋታት ንምውድዳር እትጥቀመሉ ኣገባብ እዩ።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019