ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ፡ ብቴሌፎን ንዝግበር መሸጣታት ተጠንቀቐሉ

ቴሌፎን ምስ ትህልወካ፤ ኣቝሑትን ኣገልግሎትን ክሸጡ ካብ ዝደልዩ ኩባንያታት፤ ክድወለልካ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ መሸጣ ብቴሌፎን (telefonförsäljning) ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ብቴሌፎን ንዝግበረልካ ናይ መሸጣ ዕድመ፤ ናይቲ እትዕድጎ ነገር ምሉእ ብምሉእ ርግጸኛ ክሳብ ዘይኰንካ፤ ብፍጹም ኣብ ስምምዕ ኣይትእቶ።

ካብ ሓደ ናይ ቴሌፎን ሸያጣይ ንዝቐረበልካ ናይ መሸጣ ዕድመ እንተ ተቐቢልካዮ፤ በቲ ዝኣተኻዮ ናይ ዕድጊ ውዕል ቅዩድ ኢኻ። ስለዚ እምበኣር፤ ሓደ ብቴሌፎን ሸያጣይ እንተደኣ ደዊሉልካ፤ ክትጥንቀቕ ይግብኣካ። ኵሉ ሳዕ ነቲ ዝተደወለልካ፤ “የቐንየለይ፡ ኣይደልን’የ” ክትብል ነጻ ሰብ ኢኻ።

ሓደ ሸያጣይ ውን ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ሓደ ዱንኳን ወይ ኣብ ጐደና ረኺቡ ከዘራርበካ ይኽእል’ዩ። ነዚ ውን ልክዕ ከምቲ ንናይ መሸጣ ቴሌፎን ዝተዋህበካ ምኽሪ ተጠቐም፤ “የቐንየለይ፡ ኣይደልን’የ” ኢልካ መገድኻ ቀጽል።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019