ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ፡ ዕዳታትካ ኣብ ጊዜኡ ከም ዚኽፈል ግበር

ሓደ ኣቕሓ ሽዑ-ንሽዑ ከይከፈልካ እንተ ገዚእካዮ፤ ድሕሪ ውሱን ጊዜ መኽፈሊ ሕሳብ (räkning) ናብ ገዛኻ ክልኣኸልካ እዩ። ብኻልእ ኣጸዋውዓ “ፋቱራ” (faktura) ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ናይ ዕዳታትካ መኽፈሊ ሕሳባት፤ ብቤት ቡስጣ ወይውን ብኤ-ፖስት ክመጸካ ይኽእል’ዩ፤ እቲ መልክዓቱ ድማ ነንበይኑ ክመስል ይኽእል እዩ።

ሓደ ሕሳብ ናይ መኽፈሊ ወረቐት ምስ ተላእከልካ፤ ነዚ ዚስዕብ ተቘጻጸር:

  • ነዚ ኣቕሓ’ዚ ብርግጽ ዲኻ ባዕልኻ ኣዚዝካዮ።
  • እቲ ዋጋኸ ብሓቂ ቅኑዕ ድዩ።
  • ነቲ ዕዳ ክኽፈለሉ ዘሎዎ ዕለትከ መዓስ’ዩ።

ዕዳታትካ ክትከፍል ኣሎካ፤ እቲ ዕዳታት ድማ ኣብ ጊዜኡ ከም ዚኽፈል ምግባር ኣሎካ። ኣብ ገለ ቦታ ናይቲ ዝተላእከልካ ናይ ሕሳብ መኽፈሊ መልእኽቲ፤ እቲ ዚኽፈለሉ ዕለት ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ። ብዙሕ ጊዜ፤ ናይ መወዳእታ ዚኽፈለሉ ዕለት (sista betalningsdag) ወይውን ዝወድቀሉ ዕለት (förfallodatum) ይጸሓፎ እዩ። ዕዳታትካ ኣብ ጊዜኡ ምስ ዘይትኸፍል፤ ከበድቲ ሳዕቤናት ከምጽኣልካ ይኽእል እዩ። ብቐዳማይ ደረጃ፤ እቲ ክትከፍሎ ዘሎካ ዕዳ ክውስኽ’ዩ። ነቲ ዕዳ ብተደጋጋሚ እንተ ዘይከፊልካዮ ድማ፤ እቲ ዕዳኻ ናብ ቤትስልጣን መኽፈልቲ ዕዳ (Kronofogden) ክሓልፍ‘ዩ። ከም ጠንቂ ናይዚ ድማ፤ ዜግነት ናይ ሽወደን ንምቕባል ክዕንቅጸካ ይኽእል እዩ።

ናይቲ መንበሪ-ቤትካ ሕሳብ ምስ ዘይትኸፍል፤ ካብቲ ገዛኻ ክትስጐጕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ድማ ናይቲ መንበሪ-ቤትካ ኮንትራት ተሰሪዙ፤ ካብኡ ክትግዕዝ ክትግደድ ኢኻ። ካብቲ ገዛኻ ሓንሳእ እንተ ተሰጒግካ ድማ፤ ኣብ ካልእ ኬድካ መንበሪ-ቤት ንኽትረክብ ክትጻገም ኢኻ።

ገለ ዝልኣኹልካ ዓይነታት መኽፈሊ ወረቐት፤ ቀቀልጢፉ ኣይመጽእን እዩ። ንኣብነት ቴሌቪዥን ምስ ትውንን፤ ናይ ቲቪን ናይ ራድዮን ሕሳብ (radio- och tv-avgift) ክትከፍል ኣሎካ። እቲ ናይ’ዚ ዚኽፈል ዕዳ’ዚ መልእኽቲ፤ ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ወይ ኣርባዕተ ጊዜ ዚልኣኸልካ ዓይነት እዩ።

ኣብቲ ዝተላእከልካ ናይ ሕሳብ መልእኽቲ ጌጋ ምስ ዚህልዎ

ኣብ ሓደ ዝተላእከልካ ናይ ዕዳ መኽፈሊ መልእኽቲ ጌጋዶ ኣሎዎ? ከምኡ እንተዀይኑ፤ ነቲ መልእኽቲ ዝሰደደልካ ኩባንያ ደብዳበ ጸሓፈሉ። ኣብኡ ድማ ነቲ ዕዳ ክትከፍሎ ከም ዘይትደሊን፤ ናይቲ ዘይመኽፈሊኻ ምኽንያትን ኣብኡ ግለጸሎም። እዚ ድማ መግለጺ-ተቓውሞ (bestrida) ናይ ሕሳብ መኽፈሊ መልእኽቲ ይበሃል። ናይቲ ምስ ኩባንያ እትጸሓሓፎ መልእኽቲታት ድማ፤ ኩሉ ጊዜ ቅዳሕ ከም እትሕዝ ደኣ ግበር።

መግለጺ-ተቓውሞ ናይ ሓደ ሕሳብ ንምጽሓፍ፤ ሓገዝ የድልየካዶ? ምስቶም ኣብ ናትካ ኮሙን ዘሎዉ ናይ ባጀትን ናይ ዕዳን ኣማኻርቲ (budget- och skuldrådgivare) ወይ ኣማኻሪ ሸማቶ (konsumentvägledare) ርክብ ግበር።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019