ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ፡ ብኢንተርነት ዚግበር ዕድጊ

ብዙሓት ኩባንያታት ብኣገባብ ኢንተርነት ኣቝሑትን ኣገልግሎትን ይሸጣ እየን፤ ይኹንእምበር ኵላተን እተን ኩባንያታት ክእመና ኣይክእላን እየን።

ሓደ ነገር ካብ ሓንቲ ኩባንያ ክትገዝእ ምስ ትደሊ፤ ኣቐዲምካ ነታ ኩባንያ ኣጽንዓያ።

  • እታ ኩባንያ ኣድራሻን ቁጽሪ ቴሌፎንን ኣሎዋዶ?
  • ካልኦት ሰባትከ ብዛዕባ እዛ ኩባንያ’ዚኣ እንታይ ይብሉ? ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ዝተፈላለያ ኩባንያታት ዝተዋህበ ርእይቶታት፣ ኣብ ኢንተርነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ኣቕሓ ብኣገባብ ኢንተርነት ካብ ሓንቲ ሽወደናዊት ኩባንያ እንተደኣ ሸሚትካ፤ ኩሉ እዋን ናይ መጠዓሲ-ጊዜ (ångerrätt) ኣሎካ እዩ። እቲ ናይ መጠዓሲ-ጊዜ ማለት፤ ሓሳባትካ ክትቅይርን ነቲ ውዕል ክትስሕቦን፤ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ድማ፤ ነቲ ኣቕሓ ንኽትመልሶ ዘኽእለካ መሰል እዩ። ሽዑ ግን ናይቲ ኣቕሓ ናይ መምለሲኡ ወጻኢታት ጥራይ ኢኻ ትኸፍል። ነቲ ኣቕሓ እንተ ዘይተጠቒምካሉ፤ እቲ ዝተረፈ ገንዘብካ ይምለሰልካ እዩ።

ንምእማኑ ዘስደምም ጽቡቕ ናይ ዕድጊ ሬክላም

ኣብ ኢንተርነት፤ ብዙሕ ንምእማኑ ዘስደምም ጽቡቕ ናይ ዕድጊ ሬክላም ትረክብ ኢኻ - ንኣብነት፡ ሞባይል ቴሌፎን ወይ ከኒና ብ1 ክሮና ጥራይ ንኽትዕድግ ክዕድሙኻ ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ዓይነት ናይ መሸጣ ዕድመታት፤ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ክትወጸሉ ዘይትኽእል ከቢድ ስምምዕ’ዩ ዘእትወካ። ሕራይ ኢልካ እንተ ኣቲኻያ፤ ሽዑ ድማ በብወርሑ ብዙሕ ዕዳታት ክትከፍል ክትግደድ ኢኻ።

ከምዚ ዓይነታት ናይ መሸጣ ዕድመታት፤ ካብ ኢንተርነት ወጻኢ ውን ከጋጥሙኻ ስለ ዝኽእሉ፤ ኣቕልበሎም ኢኻ። ከምዚ ዓይነት ናይ መሸጣ ዕድመታት ንኣብነት፤ ኣብ ልሙድ ሬክላማት ወይ ብደብዳበ ወይውን ሓደ ሸያጣይ ኣብ ጐደና ክረኽበካ ይኽእል እዩ።

ወረቐት መንነት ዘይብልካ ምስ ትኸውን

ካብ ቤትስልጣን ኣታዊ ግብሪ (Skatteverket) ናይ መንነት-ቁጽሪ ጥራይ ዲኻ ተዋሂብካ ዘሎኻ? ከምኡ እንተዀይኑ፤ ክሳብ ወረቐት-መንነት (legitimation) ትቕበል፤ ብኢንተርነት ጌርካ ዝዀነ ነገር ክትዕድግ ከምዘይብልካ ኣስተውዕል። ምኽንያቱ ድማ፡ ነቲ ዝዓደግካዮ ኣቕሓ ካብ ቤትቡስጣ ኬድካ ንምምጽኡ፤ ወረቐት-መንነት ክተርኢ ስለ እትግደድ’ዩ። ኣብ ባንክ ኬድካ ንኽትከፍል ውን፤ ተመሳሳሊ ነገር ከጋጥመካ እዩ።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019