ኣብ ሽወደን ጋሻ ንዝዀንካ፡ ኣቝሑትን ኣገልግሎታትን ኣብ ምግዛእ ዘሎካ መሰላት

ኣብ ሽወደን፡ ኣቝሑትን ኣገልግሎታትን ክትገዝእ ከሎኻ፤ ዝከላኸሉልካ ሕግታት ኣሎዉ። እዞም ሕግታት እዚኦም ድማ፤ ብዛዕባ ዝገዛእካዮም ነገራት ጥርዓን ንኽተቕርብን ንኽትመልሶምን ዚህቡኻ መሰላት እዮም።

እንተ ዘይዓጊብካሉ፡ ኬድካ ነቲ ኣቕሓ ጠሪዕካ-ምለሶ

ሓደ ነገር ገዚእካ ብልሽዊ ምስ ዝኸውን ወይ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ፤ ነቲ ነገር ጠሪዕካ-ምልሶ። እቲ ኩነታት ከምኡ ምስ ዚኸውን፤ ናብቲ ዝዓደግካሉ ዱኳን ተመሊስካ፤ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ጊዜ፡ ነቲ ዝተሰብረ ኣቕሓ መተካእትኡ ዚኸውን ካልእ ሓድሽ ኣቕሓ ትቕበል ኢኻ። ካብቲ ዝገዛእካሉ ጊዜ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ዚኣክል፤ ናብቲ ዱኳን ኬድካ ጥርዓን ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ኣቕሓ ምስ ገዛእካ፤ ኩሉ ጊዜ ነቲ ቅብሊትካ (kvitto) ኣርንቦ። ንሱ ድማ ብዝቐለለ ነቲ ኣቕሓ ንኽትመልሶ ክሕግዘካ እዩ።

ክፉት ሸመታ

ብዙሓት ኣብያተ-መሸጣ ሓደ ነገር ክሸጣልካ ከሎዋ፤ ክፉት-መሸጣ (öppet köp) ይገብራልካ እየን። ነቲ ዝገዛእካዮ ነገር፤ ክፉት መሸጣ ንክዀነልካ ዘገድደን ሕጊ የልቦን - ነቲ ብዓል ዱኳን ክፉት-ሸመታ ዘፍቅድ እንተ ዀይኑ ተወከሶ። እቲ ዱኳን ብኽፉት-ሸመታ ንኽትዕድግ ምስ ዚፈቕደልካ፤ ዋላኳ እቲ ኣቕሓ ጕድለት እንተ ዘይብሉ፤ ንኽትመልሶ ትኽእል ኢኻ - ሽዑ ድማ ገንዘብካ ይምለሰካ። እቲ ኣቕሓ ግን ዘይተጠቕምካሉ ክኸውን ኣሎዎ፤ እቲ ክትመልሰሉ እትኽእል ጊዜ ውን፤ ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ።

 

እቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝዀኑ ሰባት፤ ኣብዚ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

Tigrinyan letters may not be displayed properly on your iOS device.

  • ምንጪታት
  • ዝተመርመረ 16 መስከረም 2019