Vägtrafiken och miljön

Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av koldioxid, men på senare år har utsläppen minskat i viss mån. Utsläppen av andra luftföroreningar från vägtrafiken har minskat kraftigt de senaste årtionden, men leder fortfarande till skador på vår hälsa och naturen.

Drygt 30 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid kommer från vägtrafiken, det vill säga från bilar, motorcyklar, lastbilar och bussar. Av transporterna i Sverige står vägtrafiken för mer än 90 procent av utsläppen. Att vägtrafiken står för så stor del av utsläppen beror på att vi till över 90 procent tankar med bensin eller diesel. Och en liter bensin eller diesel ger mer än två kilo koldioxid.

Vägtrafiken släpper även ut ämnen som leder till försurning och övergödning av sjöar och hav. Hälsofarliga partiklar i avgaserna och från däck och vägbanor sprids till luften i våra städer, och däcken bidrar även till höga halter av plastpartiklar i haven. Vägtrafiken orsakar dessutom buller som stör över 1,5 miljoner människor i Sverige och leder till sämre sömn och till ökad stress.

Vårt bilåkande

Samhällena har hittills i hög grad anpassats till bilister, exempelvis genom att köpcentra med stora parkeringsplatser byggs i utkanten av våra städer. Sedan 1970 har bilåkandet i Sverige ökat med 70 procent. Under ett antal år runt 2010 minskade biltrafiken något men har sedan 2014 ökat svagt trots att man planerar städer med mer tanke på miljön. Det är viktigt att trafikplanerarna gör det möjligt att smidigt transportera sig med cykel, gång och kollektivtrafik.

Utsläppen från personbilar har börjat minska

Att utsläppen från biltrafiken numera minskar har fler orsaker. Dels används mer biodrivmedel, framför allt att bränsleföretagen blandar förnybart så kallat HVO i dieseln, men viktigast är att bilmotorerna blir alltmer bränslesnåla. Denna förändring förväntas fortsätta. Den viktigaste förändringen om vi tittar framåt är att elbilar och så kallade laddhybrider kommer att bli allt vanligare. Allt detta gör att de totala utsläppen från personbilar kan minskas till en bråkdel av idag. Riksdagen har 2017 beslutat att utsläppen av koldioxid från inrikes transporter (utom flyg) ska minska med 70 procent till 2030 räknat från 2010.

Utsläppen från lastbilar ligger ungefär still

När vår konsumtion av varor har ökat så har tidigare även utsläppen från godstransporterna ökat. Transporter med fartyg och järnväg ger lägre utsläpp, men det mesta godset går på väg, åtminstone en del av sträckan. Sedan 2010 har utsläppen från tunga lastbilar varit nedåtgående även fast trafikarbetet på svenska vägar ökat. Detta beror främst på en ökad inblandning av förnybart bränsle i diesel. På sikt är det möjligt med större minskningar för godstrafiken. Bland annat genom effektivare transportplanering och att järnväg och fartyg används mer och därför att även lastbilar förväntas delvis drivas med el.

Läs mer om vägtrafikens utsläpp på Trafikverkets webbplats

Läs mer om vägtrafiken på Naturvårdsverkets webbplats