Bilen och miljön

Nästan 80 procent av sträckan vi reser inom Sverige en vanlig dag gör vi i bil. Det är vårt bilåkande som påverkar klimatet mest. Dagens biltrafik har också andra negativa effekter på miljön.

Bilåkandet står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp. Utsläppen minskar för varje år eftersom bilarna blir allt bränslesnålare, men minskningen beror också på att bilåkandet totalt minskar.

Bilarna släpper ut ämnen som försurar mark och vatten och det leder till övergödning av sjöar och hav. Avgaserna från trafiken bildar ozon som irriterar våra lungor och luftvägar. De innehåller även rester från bränslet i form av partiklar och kolväten som leder till allvarliga hälsoproblem.

Läs mer om vägtrafikens utsläpp på Trafikverkets webbplats

Läs mer om hur vägtrafiken påverkar miljön på Naturvårdsverkets webbplats

Däckpartiklar försämrar luften

Partiklar från däck och vägbana försämrar luften i våra städer och leder till kortare livslängd för människor. Om man använder dubbdäck bildas mer sådana partiklar. Det på senare tid uppmärksammade problemet med plastpartiklar i havet handlar till en del om partiklar från just däck.

Läs mer om däck på Trafikverkets webbplats

Trafiken orsakar buller

Vägtrafiken orsakar också buller, det vill säga oönskat ljud. I Sverige störs över 1,5 miljoner människor av buller från vägtrafiken. Bullret leder till att vi sover sämre och till ökad stress.

Läs mer om buller på Trafikverkets webbplats

För att minska trafikens klimatpåverkan har riksdagen 2017 fattat beslut om att utsläppen av koldioxid från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 från 2010 års nivå. I den omställningen av transportsektorn som då sker ingår bland annat åtgärder för att minska behoven av transporter med bilar och lastbilar. Det skulle förstås även minska en stor del av andra störningar på miljön.