Drivmedel

Det finns flera typer av drivmedel på marknaden i dag. Totalt sett innehåller drivmedlen i Sverige 2018 närmare 23 procent biodrivmedel, men andelen kommer att öka. Nedan kan du läsa mer om olika drivmedel.

Bensin

Bensin MK1 är till största delen ett fossilt drivmedel gjort av råolja och ökar halten av koldioxid i atmosfären. Bensinen i Sverige blandas med en liten andel etanol (oftast cirka 5 procent) och även de senare åren en liten andel biobensin för att minska effekten på klimatet. Som mest kan en inblandning av biobränslen ske upp till 30 procent. Vi räknar med att andelen ska öka fram över. Läs mer om etanol nedan.

Diesel

Diesel MK1 består även av ett fossilt drivmedel från råolja. Liksom i bensin blandas förnybara bränslen (FAME eller HVO) in i dieseln som säljs i Sverige för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Halten biobränslen ökar år från år och uppgick 2018 till 23 procent. Teknisk sett anses det möjligt med en inblandning upp till 70 procent.

Bilar som drivs med diesel har oftast lägre bränsleförbrukning än bensinbilar. Det beror på att diesel innehåller mer energi än bensin och att dieselmotorer är mer effektiva.

E85

E85 innehåller mellan 75 och 85 procent etanol och 15 procent bensin. I Sverige görs 85 procent av etanolen av majs och vete (33 procent). 16 procent av etanolen som används i drivmedel tillverkas av inhemsk råvara. Resten importeras.

En bil som tankas med E85 har en högre bränsleförbrukning jämfört med om den tankas på bensin. Det beror på att etanol innehåller mindre energi än bensin.

Biogas/Fordonsgas

Fordonsgas består av i genomsnitt av 94 procent biogas och 6 procent fossil naturgas under 2018. Biogas framställs av slam från reningsverk, avfall från slakterier och från matrester. Eftersom utsläppen av koldioxid från förbränning av biogas är en del av kretsloppet är biogas ett biobränsle där utsläppen från förbränning frånräknas.

Naturgas är ett fossilt drivmedel som hämtas upp från jordskorpan. Förbränning av naturgas ger utsläpp av fossil koldioxid men lägre än bensin. 

HVO

HVO (Hydrogenerade Vegetabiliska Oljor) är ett bränsle som kommer starkt och som  blandas i  diesel men även säljs som HVO100, alltså utan fossila komponenter. Det är biobränsle och görs till exempel på tallolja som är en restprodukt från massaindustrin, på slaktavfall eller rapsolja. Utsläppen från HVO är mycket låga eftersom en stor del av råvaran är att betrakta som restprodukter vilket ger låga utsläpp. En stor fördel med HVO är att den är väldigt lik diesel och att den därför kan blandas in i mycket höga halter i vanlig diesel och då användas i vanliga dieselbilar.

Biodiesel eller FAME

FAME är ett biobränsle  eftersom det görs med vegetabiliska oljor som rapsolja. Utsläpp av koldioxid från förbränningen är alltså en del av kretsloppet. Det används i första hand för att blanda in i vanlig diesel, men kan maximalt inblandas upp till 7 procent för att inte förändra dieselns egenskaper. FAME kan i vissa fall användas rent.

El

Om el är ett förnybart drivmedel eller inte beror på hur elen har producerats. Elproduktionen i Sverige är relativt bra ur miljösynpunkt eftersom vi har stor andel vattenkraft som är förnybar. Den stora fördelen med elmotorer är att de är mycket effektivare än de som går på flytande drivmedel och gas.

Läs mer om biodrivmedel på Energimyndighetens webbplats