Drivmedel

Det finns många olika drivmedel. Idag är knappt 20 procent biodrivmedel, men andelen kommer att öka. Nedan kan du läsa mer om olika drivmedel.

Bensin

Bensin är ett fossilt drivmedel gjort av råolja och ökar halten av koldioxid i atmosfären. Bensinen i Sverige blandas med en liten andel etanol (oftast cirka 5 procent) för att minska effekten på klimatet. Läs mer om etanol nedan.

Diesel

Diesel är också ett fossilt drivmedel från råolja. Liksom i bensin blandas förnybara bränslen (biodiesel eller HVO) in i dieseln som säljs i Sverige för att minska utsläppen av fossil koldioxid. Bilar som drivs med diesel har oftast lägre bränsleförbrukning än bensinbilar. Det beror på att diesel innehåller mer energi än bensin och att dieselmotorer är mer effektiva.

E85

E85 är ett förnybart drivmedel som består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. I Sverige och Europa görs etanol främst av vete. Tidvis importeras etanol gjord av sockerrör från till exempel Brasilien. En bil som tankas med E85 har en högre bränsleförbrukning jämfört med om den tankas på bensin. Det beror på att etanol innehåller mindre energi än bensin.

Biogas/Fordonsgas

Fordonsgas består av förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av båda. Biogas framställs av slam från reningsverk, avfall från slakterier och från matrester. Eftersom utsläppen av koldioxid från förbränning av biogas är en del av kretsloppet är biogas ett förnybart drivmedel.

Naturgas är ett fossilt drivmedel som hämtas upp från jordskorpan. Förbränning av naturgas ger utsläpp av fossil koldioxid men något lägre än bensin. Hur stor andel naturgas som blandas i fordonsgasen varierar mellan olika tankställen.

HVO

HVO (Hydrogenerade Vegetabiliska Oljor) är ett bränsle som kommer starkt och som idag blandas i mycket av den diesel som säljs i Sverige. Det är förnybart och görs till exempel på tallolja som är en restprodukt från massaindustrin, på slaktavfall eller rapsolja. En stor fördel med HVO är att den är väldigt lik diesel och att den därför kan blandas in i mycket höga halter i vanlig diesel och då användas i vanliga dieselbilar. Men tillgången på restprodukterna som används är begränsad, så all fossil råvara i diesel kan inte ersättas av HVO.

Biodiesel

Biodiesel är ett förnybart drivmedel eftersom det görs med vegetabiliska oljor och djurfett som råvara. Utsläpp av koldioxid från förbränningen är alltså en del av kretsloppet. Det används i första hand för att blanda in i vanlig diesel, men i relativt låga halter för att inte förändra dieselns egenskaper.

El

Om el är ett förnybart drivmedel eller inte beror på hur elen har producerats. Elproduktionen i Sverige är relativt bra ur miljösynpunkt eftersom vi har stor andel vattenkraft som är förnybar. Den stora fördelen med elmotorer är att de är mycket effektivare än de som går på flytande drivmedel och gas.

Läs mer om biodrivmedel på Energimyndighetens webbplats