Drivmedlet påverkar klimatet

Det finns många olika fordonsbränslen. År 2016 var andelen biodrivmedel nära 19 procent. Det mesta var så kallade hydrerade vegetabiliska oljor (HVO) som är inblandad i diesel och andelen kommer att öka.

Fossila drivmedel påverkar klimatet negativt

Bensin och diesel är fossila drivmedel, inte förnybara. Med det menas att de är tillverkade av fossila råvaror - råolja som bildats av förmultnade växtdelar och som sedan miljontals år ligger begravt djupt i berggrunden. När drivmedlet förbränns i motorn bildas avgaser som bland annat innehåller koldioxid. Detta bidrar till växthuseffekten och påverkar klimatet negativt.

Biodrivmedel tillverkas av förnybara råvaror

Biodrivmedel kallas det som tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis rester från skogsindustrin, grödor från jordbruket, slam från reningsverk eller dina matrester. De vanligaste i Sverige E85, biogas, biodiesel och HVO.

Biodrivmedel kommer också oftast från växter. Även när man förbränner biodrivmedel släpps koldioxid ut men skillnaden är att när växterna sedan - till exempel året efter att de skördats - växer upp igen så tas lika mycket koldioxid upp igen ur luften och binds in i växterna. Därför får man inget tillskott av koldioxid till atmosfären.

Utsläpp vid produktion av drivmedlen

När man tillverkar drivmedel så används ibland, men inte alltid, fossilt bränsle i tillverkningsprocessen. Det betyder att det kan ske en del utsläpp av koldioxid även vid tillverkningen som man bör räkna med när man jämför olika bränslens totala klimatpåverkan, ett så kallat livscykelperspektiv. Det finns idag regler inom EU som ställer krav på alla drivmedel så att det inte sker för stora utsläpp vid produktionen av dem. Det gäller både fossila drivmedel och biodrivmedel.

Läs mer om drivmedel på Energimyndighetens webbplats

Lär mer om biodrivmedel på Energimyndighetens webbplats