Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller
när ett företag säljer en tjänst till dig.

Lagen gäller

 • Arbete på lösa saker.
  Till exempel laga bil eller tv.
 • Arbete på fast egendom som byggnader
  eller andra anläggningar på mark eller i vatten
  eller på andra fasta saker.
  Till exempel husrenoveringar
  eller målningsarbeten.
 • Förvaring av saker.
  Till exempel magasinering av möbler
  eller förvaring av båt. 

Lagen gäller inte

 • Vid behandling av personer eller levande djur.
  Till exempel hos frisör eller veterinär.
 • Vid tillverkning av en sak.
 • Vid försäljning av en sak.
  Till exempel en hushållsmaskin
  och den sätts ihop
  eller sätts in av säljaren i samband med köpet.
 • Vid arbete som företaget gör
  för att rätta till fel i en såld vara
  eller fastighet.
 • Vid transportuppdrag.
  Till exempel flytta möbler.
 • När en konsult gör uppdrag åt dig.
  Till exempel när en arkitekt
  gör en ritning till en byggnad.

Vilka krav kan du ställa?

Företaget ska

 • Se till att den som gör tjänsten
  har rätt kunskap och utbildning.
 • Göra tjänsten fackmässigt.
  Det vill säga göra arbetet
  som en riktig fackman, ett proffs.
 • Tänka på vad som är bäst för dig
  och tala med dig
  så att det inte blir några missförstånd.
 • Ha det material som man behöver för arbetet,
  om ni inte har avtalat något annat.
 • Se till att tjänsten följer säkerhetsföreskrifter
  och produktsäkerhetslagen
  och marknadsföringslagen.
 • Tala om för dig om de behöver arbeta mer
  än det som ni avtalat.
 • Säga åt dig att inte köpa tjänsten
  om den inte hjälper dig.

Fel i tjänsten

Tjänsten är felaktig om

 • Arbetet inte är fackmässigt utfört.
 • Företaget inte har följt säkerhetsföreskrifterna.
 • Tjänsten inte stämmer överens med
  vad du och säljaren har avtalat.
 • Tjänsten inte har följt produktsäkerhetslagen.
 • Företaget inte har gjort extra arbete
  som de måste göra
  för att ingen ska bli allvarligt skadad.
 • Det färdiga resultatet inte stämmer överens
  med det som företaget sagt i sin reklam.

Reklamation

Om du tycker att tjänsten är fel
måste du klaga på den, reklamera den.
Det gör du genom att meddela företaget
när du har upptäckt felet.
Du måste klaga på felet inom en rimlig tid.
Om du gör det inom två månader,
räknas det alltid som rimligt.
Men du kan inte reklamera fel
som du upptäcker senare än tre år
efter det att jobbet är klart.

Gäller det arbete på mark,
byggnader eller andra fasta saker
kan du reklamera fel
som du upptäcker
inom tio år efter att jobbet blev klart.

Vid felaktig tjänst kan du

 • Vänta med att betala.
 • Kräva att företaget rättar till felet.
  Detta ska företaget göra utan kostnad för dig
 • Kräva avdrag på priset.
  Avdragets storlek ska vara lika mycket
  som det kostar dig att få felet rättat.
 • Säga att avtalet inte längre gäller.
  Det kan du göra
  till exempel om tjänsten inte är färdig
  vid en bestämd tid
  och företaget vet om att tiden är viktig.
 • Kräva skadestånd.
  Du har normalt rätt till ersättning
  för skada som felet har gjort.
  Det kan till exempel vara fråga om ett tak
  som har lagats på ett felaktigt sätt
  och att regnvatten sedan läckt in
  och förstört saker inne i ditt hus.

Försening

Om företaget inte avslutar uppdraget
inom den tid som ni har kommit överens om,
utan att det beror på dig,
har du rätt att vänta med att betala.
Du får välja mellan
att kräva att företaget gör tjänsten som de lovat
eller säga att avtalet inte längre gäller.
Dessutom kan du kräva skadestånd.

Vilket pris ska du betala?

 • Du ska betala det pris som du
  och företaget har kommit överens om.
  Om ni inte har avtalat om pris
  ska du betala ett så kallat skäligt pris.
  Ett pris brukar vara skäligt
  om det är vad tjänsten normalt sett brukar kosta.
 • Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift,
  så får det slutliga priset inte bli mer än 15 procent mer
  än det ungefärliga priset.
 • Säljaren har rätt till pristillägg
  om säljaren har gjort nödvändigt extra arbete
  eller om tjänsten har blivit dyrare
  på grund av dig.
  Men grundregeln är
  att säljaren alltid ska tala med dig
  innan säljaren gör extra arbete.

Du har rätt att få en specificerad räkning.
En specificerad räkning
visar arbetstiden och kostnaderna för materialet.
Då kan du se hur de har arbetat.
Om priset inte är fast
ska det vara tydligt
hur säljaren har räknat fram priset.

Avbeställning

Om du inte längre vill ha tjänsten
innan den är färdig
har företaget rätt till ersättning
för den del av arbetet
som de redan har gjort.
Säljaren har också rätt till ersättning
för förlorad inkomst
på grund av att säljaren
inte har kunnat arbeta med annat.

Om du är sen med betalningen

Om du inte betalar i rätt tid,
får säljaren sluta arbeta
fram till att du betalar.
Om arbetet har börjat
ska säljaren göra klart så mycket av arbetet
att det inte finns risk för allvarlig skada för dig.

Handlar arbetet om
en sak som du har lämnats till säljaren,
till exempel en stol
som du har lämnat in för att få ommålad.
Då har säljaren rätt
att ha kvar stolen
tills du har betalat.

Om försäljaren inte följer lagen

Om du och säljaren inte kommer överens
kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
ARN prövar kostnadsfritt tvister
mellan konsumenter och försäljare.
Tänk på att det är bra att spara kvitto
och andra bevis.
Tvisten kan även prövas i allmän domstol
Men domstolen tar ut en ansökningsavgift
och du kan få betala rättegångskostnader.

Länk till ARNs webbplats

Klagoguiden hjälper dig

Klagoguiden är en enkel webbtjänst där du kan
få hjälp med att klaga på en vara eller tjänst.

Länk till Klagoguiden

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats