Lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den är säker och är försedd med rätt märkning och produktinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som i detalj beskriver de krav som finns.

Lagen gäller

  • Alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker.  
  • Lagen gäller skyddsutrustning som används för privat bruk.

Lagen gäller inte

Lagen gäller inte skyddsutrustning som används i arbetslivet. För produkter i arbetslivet finns motsvarande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Krav som ställs på näringsidkaren

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den uppfyller kraven på

  • Skydd för hälsa och säkerhet.
  • Utformning.
  • Märkning och annan produktinformation.

Utöver ovanstående krav ska all personlig skyddsutrustning CE-märkas.

Om företaget inte följer lagen

Om företaget tillhandahåller personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven på skydd för hälsa och säkerhet, utformning eller märkning kan vi ingripa.
I första hand kontaktar vi företaget för att det frivilligt ska åtgärda bristerna. Gör inte företaget detta kan vi besluta om säljförbud eller besluta att företaget ska utföra andra åtgärder, till exempel att återkalla produkten. Ett sådant beslut, som meddelas i form av ett föreläggande, förenas oftast med ett vite.
Företaget är skyldig att samarbeta med oss genom att bland annat lämna de upplysningar, handlingar, och varuprover som vi behöver för tillsynen. Om företaget inte följer vår begäran kan vi ålägga företaget att fullgöra sin skyldighet. Även ett sådant beslut förenas oftast med ett vite.
Ett företag som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot gällande regler riskerar att få betala en sanktionsavgift.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket övervakar att den personliga skyddsutrustning som finns på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen. Detta kallas marknadskontroll och genomförs antingen genom stickprovskontroller, eller genom att verket får in anmälningar på produkter.
Även produktsäkerhetslagen kan användas för att ingripa mot personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven.
Anmäl produkter till Konsumentverket

Utförande av personlig skyddsutrustning (ASF 1996:7) på Arbetsmiljöverkets webbplats

Förordning (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk på riksdagens webbplats

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats

Lagen har sin grund i EU-direktivet 89/686/EEG