Lagen om leksakers säkerhet

Lagen om leksakers säkerhet slår fast att leksaker bara får säljas om de är säkra och har rätt märkning och säkerhetsinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning och av föreskrifter som i detalj beskriver de krav som ställs.

Lagen gäller

 • Leksaker som är helt eller delvis utformade eller avsedda för barn under 14 år. Det innebär att en produkt med lekvärde för barn under 14 år kan komma att betraktas som en leksak och därför behöver uppfylla kraven i lagen.

Lagen gäller inte

Punkterna nedanför regleras av annan lagstiftning. Undantagen finns i våra föreskrifter KOVFS 2011:5, bilaga 1 del A.

 • Lekplatsutrustning avsedd för allmänt bruk. 
 • Åkmaskiner avsedda för allmänt bruk, oavsett om de drivs med mynt eller inte.
 • Leksaksfordon och andra leksaker med förbränningsmotor.
 • Leksaksångmaskiner.
 • Slungor och slangbågar.

Gränsdragningen mellan vad som klassificeras som leksaker eller inte kan ibland vara svår. I våra föreskrifter, KOVFS 2011:5 bilaga 1 del B, finns vissa produkter som inte ska klassificeras som leksaker.

Ladda ner Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet 2011:5

Krav som ställs på den som säljer leksaker

Leksaker får inte vara farliga för barn och endast leksaker som uppfyller gällande krav får finnas på marknaden. Beroende på vilken roll i leverantörskedjan företaget som tillhandahåller leksaken har, ställs olika krav på ansvar. Företaget kan vara tillverkare, importör eller distributör.
Det finns gemensamma krav som gäller alla som tillhandahåller leksaker. Leksakerna som de tillhandahåller ska uppfylla följande krav:

 • Leksaken ska vara säker.
 • Leksaken får inte innebära en risk för barnet när den används på ämnat sätt eller på ett sätt som man kan förvänta sig med tanke på barns beteende.
 • Leksaker till små barn ska uppfylla särskilda krav på säkerhet.
 • Leksaken ska vara säker under hela den tid som de förväntas användas.
 • Leksaken ska vara försedd med korrekta märkningar och varningar.

De krav som ställs på leksaker finns, förutom i lag och förordning, i Konsumentverkets, Elsäkerhetsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Ladda ner Konsumentverkets föreskrifter

Ladda ner Elsäkerhetsverkets föreskrifter på Elsäkerhetsverkets webbplats

Ladda ner Kemikalieinspektionens föreskrifter på Kemikalieinspektionens webbplats

Varningstext och märkning

Alla leksaker ska vara CE-märkta av tillverkaren. Leksaken får bara CE-märkas om den är utformad i överensstämmelse med en europeisk säkerhetsstandard eller har genomgått en opartisk granskning.
Om leksaken innebär en risk för vissa åldersgrupper eller om leksaken har begränsningar vad gäller användandet ska det finnas information om det på leksaken i form av säkerhetsinformation eller varningstexter. Varningar som kan vara avgörande för ett inköp ska finnas på förpackningen eller vara tydligt synliga, läsbara, korrekta och lättförståeliga för konsumenten före köpet. Det är till exempel lägsta och högsta ålder på barnet eller viktbegränsningar. Det kan också handla om att barnet måste kunna sitta utan stöd eller att leksaken ska användas under tillsyn av vuxen.
Leksaker som är tillverkade utanför EU ska vara märkta med postadressen till tillverkaren och den som importerat leksaken till EU.

Kemikalier och elektriska leksaker

Kemikalieinspektionen har utfärdat föreskrifter om vilka krav som finns gällande kemikalier i leksaker och leksakers brännbarhet. Kraven gäller bland annat:

 • Doftämnen.
 • Högsta halt för biotillgänglighet, det vill säga vad barnet tar upp i kroppen.
 • Förbud mot så kallade CMR-ämnen över specifika koncentrationsgränser i tillgängliga delar i leksaker.

Läs mer om leksaker på Kemikalieinspektionens webbplats

Elsäkerhetsverket har utfärdat föreskrifter om elektriska leksaker. Föreskrifterna reglerar bland annat:

 • Att spänningen för åtkomliga delar av leksaken inte får överstiga 24 volt.
 • Att vid förutsebara fel ska leksaken skydda mot elektriska risker som kommer från en elektrisk strömkälla.
 • Att elektriska leksaker inte ska ge upphov till brandfara.
 • Att om ett fel uppstår i leksakens styrsystem ska det inte ge upphov till en farlig situation.

Läs mer om elsäkra leksaker på Elsäkerhetsverkets webbplats

Om företaget inte följer lagen

Om det visar sig att en leksak har brister trots att den är CE-märkt får ansvarig marknadskontrollmyndighet kräva att tillverkaren, importören eller distributör upphör att tillhandahålla leksaken eller kräva att leksaken återkallas. Marknadskontrollmyndigheten ställer kravet i form av ett föreläggande som kan förenas med ett vite.
Företag som med avsikt eller oaktsamhet bryter mot sina skyldigheter avseende säkerhetskrav och CE-märkning kan komma att behöva betala en sanktionsavgift.
Misstänker du att en leksak inte uppfyller gällande krav och till och med verkar vara farlig för barn, kan du anmäla detta till Konsumentverket

Du som säljer leksaker hittar mer information på Konsumentverkets företagssidor om vilka krav som ställs på dig

Konsumentverkets roll

Konsumentverket är tillsammans med Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket marknadskontrollmyndighet för lagen om leksakers säkerhet. Detta innebär att vi är tre myndigheter som ska se till att företagen följer lagen.
Lagen om leksakers säkerhet slår fast att ett företag måste ge marknadskontrollmyndigheterna tillträde till de platser där företaget förvarar leksaker. Företaget måste också lämna alla upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som vi begär.

Mer information om leksaker på Kemikalieinspektionens webbplats

Mer information om leksaker på Elsäkerhetsverkets webbplats

Läs mer om barnprodukter

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats