Lagen om finansiell rådgivning till konsument

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter reglerar hur företag ska göra när de ger dig råd om hur du ska placera dina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd du får ska dokumenteras.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att dina rättigheter inte kan avtalas bort. Ett företag kan alltså inte komma överens med dig om att lagens innehåll inte gäller.

Lagen gäller

  • När ett företag ger råd till en konsument om placering i så kallade finansiella instrument. Till exempel aktier, värdepappersfonder eller optioner. 
  • Livförsäkringar som innehåller sparande.

Lagen gäller inte

Fondbolag, försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut undantas från kraven i lagen. Men de måste följa liknande krav i annan lagstiftning. Reglerna om skadestånd gäller för alla företag som arbetar med finansiell rådgivning.

Företagens skyldigheter

Ett företag som ger finansiella råd har flera skyldigheter enligt lagen. De ska:

  • Se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens.
  • Dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.
  • Lämna ut dokumentationen till konsumenten.

Den som ger råd ska iaktta god rådgivningssed. Det innebär att denne ska ta tillvara dina intressen och anpassa rådgivningen efter dina önskemål och behov. Rådgivaren får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga med tanke på dina behov och ekonomiska situation.

Om företaget inte följer lagen

Om rådgivningen ger dig ekonomisk skada på grund av oaktsamhet kan du ha rätt till skadestånd. Om du anser dig ha rätt till skadestånd ska du, inom skälig tid, tala om det för företaget som gett råd annars faller din rätt till skadestånd bort.
Om du och företaget inte kommer överens om skadestånd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister kostnadsfritt. Om du anser att den rådgivning som du har fått har varit felaktig, det vill säga vårdslös, och du med anledning av det har orsakats ekonomisk skada kan du anmäla det till ARN.

Om du behöver vägledning om var du ska vända dig eller behöver svar på dina frågor kan du få hjälp av oss

Sök efter konsumentvägledare i din kommun

Kontaktuppgifter till Konsumenternas bank- och finansbyrå på deras webbplats

Läs mer om ARN på deras webbplats

Konsumentverkets roll

Konsumentverket har tillsyn över de bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn. För dessa bolag har verket tagit fram föreskrifter.
Ladda ner Konsumentverkets föreskrifter om allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter

Hela lagtexten

Hela lagen finns att läsa på riksdagens webbplats