Automatisk avtalsförlängning

Ett avtal kan antingen vara tidsbestämt eller gälla tillsvidare. Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Det är till exempel vanligt vid avtal om telekomtjänster, gymkort och olika prenumerationer.

I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns det regler om hur en sådan förlängning ska gå till för att den ska vara giltig. För det första ska det i avtalet finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. För det andra är företaget skyldig att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp. Om det inte finns något sådant villkor, eller företaget inte påminner om det i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Lagen gäller inte vid förlängning av avtal som kan sägas upp inom tre månader. Det innebär att till exempel musik- eller tv-tjänster som förlängs med en månad i taget undantas från bestämmelserna.

Automatisk avtalsförlängning ska inte blandas ihop med negativ avtalsbindning där det helt saknas ett ursprungligt avtal mellan dig och företaget.

Hela lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning kan du läsa på riksdagens webbplats