Frågor och svar | Kategori: Andra områden

Saknad av certifikat och rösträtt Avanza

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag vill göra en anmälan om att företaget Avanza Bank AB: 556573-5668
Avanza Bank Holding AB: 556274-8458
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 516401-6775
Avanza Fonder AB: 556664-3531 saknar rättigheter att neka mig mitt certifikat och röst till bolagsstämman

Artour Nordström

Svar:

Caroline

Hej Artour,

Tack för ditt inlägg. Vill du göra en anmälan till oss kan du göra det via mejl, brev eller via vårt webbformulär.

Anmäl till Konsumentverket | Konsumentverket

Rätt att rösta vid bolagsstämmor inom EU/EES
Vad gäller aktieägares rätt att delta i och rösta vid bolagsstämmor för bolag vars huvudsäte finns i Sverige eller ett annat EU-land finns det regler som garanterar den rättigheten. Dessa regler faller under Finansinspektionens tillsyn, och sådana överträdelser ska rapporteras dit.

Läs mer om Finansinspektionen på deras webbplats

Bolagsstämmor utanför EU/EES
Vad gäller bolagsstämmor i bolag med säte utanför EU/EES-länder saknas däremot ett motsvarande regelverk som ger aktieägaren rätt att delta och rösta vid stämman. Istället blir det villkoren för Avanzas tjänst som styr vilka krav du som konsument kan ställa.

Många anmälningar till Konsumentverket
Konsumentverket har senaste tiden tagit emot en stor mängd anmälningar kring just Avanzas avtalsvillkor från konsumenter som anser att dessa är oskäliga, främst på grund av att rätten att rösta vid bland annat amerikanska bolagsstämmor begränsas.

Efter dialog med Avanza och en granskning av avtalsvillkoren görs en inledande bedömning att avtalsvillkoret i sig inte är oskäligt. Såvitt Konsumentverket känner till finns det ingen skyldighet att erbjuda möjlighet att rösta vid bolagsstämmor i länder utanför EU/EES. Med tanke på frågans aktualitet välkomnar dock Konsumentverket en mer övergripande diskussion i branschen kring hanteringen av denna. I dialogen med Avanza har Konsumentverket dessutom framhållit vikten av att banken tar fram rutiner som gör det särskilt tydligt för sina kunder att möjligheten att delta och rösta på bolagsstämmor inte alltid gäller för aktier i bolag som finns utanför EU/EES.

Vänligen

Caroline

Fråga från en konsument

Men det faktum att de vägrar ge oss ett ägarbevis på aktien då? Får de neka oss ägarbeviset enligt svensk lag?

Tobias

Svar:

Anna

Hej Tobias,

Avräkningsnotan ses som kvitto på ditt ägandet hos Avanza. När aktierna finns i depåbanker utomlands kan det eventuellt bli svårt att kontrollera ägandet mer ingående, om du inte litar på Avanza. Hur det går till i praktiken kan vi på Konsumentverket inte svara på. Har du ytterligare frågor kring ägarbevis kan du kontakta Finansinspektionen.

Här finner du Finansinspektionens webbplats och deras kontaktuppgifter

Vänligen

Anna

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor